cookies
Naši „kolačići” će za tebe biti ukusni
Kolačići na web stranici Muziker koriste se kako bi tvoj posjet uvijek bio ugodno iskustvo. Pristani na korištenje svih kolačića klikom na gumb "Suglasan sam" ili odaberi samo one koji ti se sviđaju u postavkama. Više informacija.
Suglasan sam
Odbij

Opći uvjeti kupnje

Opći uvjeti kupnje

I. Opći uvjet kupnje koji se vežu na kupce - potrošače

1. OSNOVNE ODREDBE I DJELOKRUG

1.1. Prvi dio ovih općih uvjeta poslovanja (za potrebe prvog dijela u daljnjem tekstu „ovi opći uvjeti poslovanja“) uređuje prava i obveze ugovornih strana između prodavatelja, a to je MUZIKER, a.s. , sa sjedištem Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Slovačka Republika, IČO 35 840 773, upisano u trgovački registar Gradskog suda Bratislava III, Odjel: Sa, uložak br. 3337/B (u daljnjem tekstu „prodavatelj“) i kupca – potrošača, čiji je predmet kupnja i dostava robe na web stranici internetske trgovine peladajúchachou (u daljnjem tekstu „e-trgovina“) (u daljnjem tekstu "kupoprodajni ugovor" ili "ugovor").

Kontakt a bliža identifikacija prodavatelja:

e-mail: hrvatska@muziker.com
telefon: +385 40 600 096
PDV ID: SK7020001021
OIB: 2021680991
adresa: Muziker, a.s.
Drieňová 1/H
821 01 Bratislava
Slovačka

Nadzorno tijelo:

Inspektorat SOI za regiju Bratislava
Bajkalská 21 / A, P. O. BOX br. 5, 820 07 Bratislava
Odjel za nadzor
ba@soi.sk
tel. Ne. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
faks br. 02/58 27 21 70
http://www.soi.sk

1.2. Kupac u smislu prvog dijela Općih uvjeta označava potrošača, odnosno fizičku osobu koja ne djeluje u okviru svoje djelatnosti, zaposlenja ili profesije (u daljnjem tekstu "kupac") (prodavatelj i kupac). također zasebno "ugovorna strana" ili zajedno kao "Stranke").

2. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

2.1. Prodavatelj je posebno dužan:

 1. naručenu robu isporučiti kupcu u dogovorenoj količini, kvaliteti i zapakirati je ili opremiti za transport na način potreban za njezino očuvanje i zaštitu, te
 2. najkasnije zajedno s robom u pisanom ili elektroničkom obliku predati kupcu sve dokumente potrebne za preuzimanje i korištenje robe i druge dokumente propisane važećim zakonskim propisima.

2.2. Prodavatelj ima pravo na potpuno plaćanje kupoprodajne cijene od strane kupca za isporučenu robu.

2.3. Prodavatelj ima pravo otkazati (otkazati) narudžbu ako zbog prodaje zaliha ili nedostupnosti robe nije u mogućnosti isporučiti robu kupcu u roku navedenom u ovim OUK ili po cijeni navedenoj u e-trgovini, ako se sa kupcem ne dogovori o izvedbi zamjene. Prodavatelj također ima pravo odbiti narudžbu iz razloga koji nisu diskriminacija, posebice ako ima zabilježeno da kupac nije u prošlosti platio na vrijeme, više puta nije preuzeo robu u prošlost (a bio je dužan to učiniti), ili ako je prodavatelj zabrinut da bi mogao pretrpjeti štetu prihvaćanjem narudžbe.

2.4. Kupac je posebno dužan:

 1. preuzeti robu,
 2. iplatiti prodavatelju dogovorenu cijenu za robu prema dogovoru i na vrijeme.

2.5. Kupac ima pravo na isporuku robe u dogovorenoj količini, kvaliteti, datumu i mjestu.

3. ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI

3.1. Kupoprodajni ugovor zaključuje se obvezujućim prihvaćanjem prijedloga za sklapanje kupoprodajnog ugovora kupca od strane prodavatelja u obliku obrasca koji ispunjava kupac (obrazac koji ispunjava i šalje kupac, u daljnjem tekstu „narudžba“). ).

3.2. Obvezujuće prihvaćanje prijedloga za sklapanje ugovora prodavatelj će izvršiti bez nepotrebnog odgađanja, obično u roku od dva radna dana nakon narudžbe, nakon provjere raspoloživosti robe, važećih cijena i datuma isporuke robe kojeg je kupac zatražio. Slanje robe od strane prodavatelja smatrat će se obvezujućim prihvaćanjem. Obvezujuće prihvaćanje elektroničkom poštom (e-poštom) nije obavezno. Utvrdi li se da je cijena viša, prodavatelj će prije otpreme narudžbe zatražiti pristanak kupca na promjenu cijene. Kupoprodajni ugovor sklopljen je tek nakon što kupac da suglasnost na promjenu cijene i prodavatelj nakon toga potvrdi narudžbu.

3.3. Automatski generirana potvrda prihvaćanja narudžbe od strane prodavatelja, koja se dostavlja na e-adresu kupca odmah nakon slanja narudžbe, samo je informativne prirode i šalje se kupcu u svrhu obavijesti o zabilježbi narudžbe te se ne smatra obvezujućim prihvaćanjem prijedloga za sklapanje ugovora od strane prodavatelja.

3.4. Prodavatelj može besplatno ponuditi dodatnu robu uz narudžbu (u daljnjem tekstu "poklon"). Kupac će dati suglasnost za takvu izvedbu odabirom odabranog poklona prije slanja narudžbe. Naručivanje poklona nije obavezno. Ako kupac ne želi dar, nije dužan izraziti tu volju.

3.5. Prodaja alkoholnih pića moguća je samo osobama starijim od 18 godina. Slanjem narudžbe alkoholnih pića kupac potvrđuje da je navršio 18 godina najkasnije na dan slanja narudžbe. Prodavatelj ima pravo provjeriti tu činjenicu traženjem valjane osobne isprave, a ako kupac tu činjenicu ne udovoljava ili je ne može dokazati, prodavatelj nema pravo na isporuku alkoholnih pića. To se odnosi i na osobu koju je kupac ovlastio za preuzimanje robe.

4. DOGOVORI O KUPOPRODAJNOJ CIJENI

4.1. Kupac plaća prodavatelju kupoprodajnu cijenu za robu dogovorenu u kupoprodajnom ugovoru, uključujući troškove dostave robe i naknade za dodatne usluge (u daljnjem tekstu: kupoprodajna cijena).

4.2. Detaljne i ažurirane informacije o načinima plaćanja možete pronaći u odjeljku Plaćanjeu e-trgovini prodavatelja. Neki načini plaćanja možda neće biti dostupni za sve narudžbe, primjerice ovisno o njihovoj vrijednosti ili odabranom načinu dostave. Kupac će biti obaviješten o svim ograničenjima tijekom izrade narudžbe.

4.3. Svi troškovi dostave i pakiranja bit će naplaćeni prije slanja narudžbe. Sve naknade za dodatne usluge ažuriraju se u narudžbi prema izboru dodatnih usluga od strane kupca kontinuirano, ali nikada nakon slanja narudžbe. U slučaju da se roba prevozi kupcu izvan Europske unije, kupac može nastati carinski dug, a eventualno i obveza plaćanja drugih plaćanja vezanih uz carinske poslove u iznosu i na način utvrđen općim zakonom te zemlje. kojoj se roba isporučuje. Osim ako je drugačije navedeno ili dogovoreno između stranaka, prodavatelj nije dužan snositi ove obveze u ime kupca.

4.4. Ako kupac plati prodavatelju kupoprodajnu cijenu bankovnom doznakom, danom plaćanja smatra se dan kada je cjelokupna kupoprodajna cijena uplaćena na račun prodavatelja.

4.5. Kupac se obvezuje prodavatelju platiti kupoprodajnu cijenu u roku navedenom u kupoprodajnom ugovoru.

5. ISPORUKA ROBE I UVJETI PLAĆANJA

5.1. Prodavatelj će isporučiti robu kupcu u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, osim ako se strane drugačije ne dogovore. Ako prodavatelj nije ispunio svoju obvezu isporuke robe u ugovorenom roku, kupac će ga pozvati da isporuči robu u dodatnom razumnom roku, koji će kupac također navesti. Ako kupac ne pozove prodavatelja da to učini u roku od dva mjeseca od dana kada je roba trebala biti isporučena, smatrat će se da je roba isporučena, osim ako se ne dokaže suprotno. Ako prodavatelj ne isporuči artikl ni u ovom dodatnom roku, kupac ima pravo odustati od ugovora.

5.2. U slučaju da kupac ne preuzme robu bez prethodnog pisanog odustajanja od ugovora, prodavatelj ima pravo na naknadu u visini stvarno nastalih troškova pokušaja isporuke narudžbe.

5.3. Kupac je dužan osobno preuzeti robu ili osigurati da je preuzme treća osoba. Ako je potrebno ponoviti isporuku iz razloga na strani kupca (npr. zbog odsutnosti kupca ili treće osobe koju on ovlasti na dogovorenom mjestu), sve dodatne troškove nastale na ovaj način snosi kupac , uključujući bilo kakvo skladištenje.

5.4. Kupac ima pravo provjeriti pošiljku prilikom isporuke. U slučaju oštećenja robe po primitku od strane kupca, kupac ima mogućnost odbiti primiti robu. Prijevoznik je dužan u nazočnosti i na zahtjev kupca sačiniti zapisnik o oštećenju robe. Na temelju takve evidencije dostavljene prodavatelju, prodavatelj može, nakon sklapanja štetnog događaja s prijevoznikom, osigurati otklanjanje nestašice robe, popust na kupoprodajnu cijenu i u slučaju nenadoknadivih pogrešaka isporuke robe. nova roba kupcu. Naknadne tvrdnje ove vrste trebati će dokazati.

5.5. Mogućnosti prijevoza te detaljne i ažurirane informacije o uvjetima prijevoza nalaze se u odjeljku Transport e-trgovine. Za neke narudžbe možda nisu dostupni svi načini prijevoza. Kupac će biti obaviješten o svim ograničenjima tijekom izrade narudžbe.

5.6. Kupac, kao primatelj robe, suglasan je da će mu račun biti ispostavljen i dostavljen u elektroničkom obliku. Nakon sklapanja kupoprodajnog ugovora, prodavatelj nije dužan udovoljiti zahtjevu kupca za ispravkom ili promjenom podataka na računu, a posebno za promjenu osobe kupca i promjenu adrese dostave u drugu državu. U slučaju da se promijeni kupčev status obveznika PDV-a, kupac je dužan o toj promjeni obavijestiti prodavatelja bez odgađanja. Bude li zbog kupčevog kršenja ove obveze račun izdan s krivo navedenim podacima, prodavatelj neće biti odgovoran za to.

5.7. Ugovor o kupoprodaji sklopljen je uz uvjet razvezivanja, s tim da ako kupac ne preuzme robu u roku od 5 dana nakon dodatnog zahtjeva prodavatelja i ne dogovori s prodavateljem drugi rok isporuke, ugovor se ispočetka raskine, strane vraćaju ili zamjenjuju sve usluge, posebice kupoprodajnu cijenu i robu s kojom prodavatelj stječe pravo slobodnog raspolaganja. Pravo prodavatelja na naknadu štete iz st. 5.2 to ne utječe.

6. STJECANJE VLASNIŠTVA I PRIJENOS RIZIKA OD OŠTEĆENJA ROBE

6.1. Roba ostaje u vlasništvu prodavatelja do pune kupoprodajne cijene od strane kupca. Roba se isporučuje kupcu osobnim preuzimanjem ili preuzimanjem od prijevoznika.

6.2. Rizik od oštećenja robe prelazi na kupca u trenutku kada preuzme robu od prodavatelja ili od prijevoznika, odnosno u trenutku kada mu prodavatelj dopusti raspolaganje robom, a kupac je ne preuzme.

7. POSTUPAK REKLAMACIJE ZA POTROŠAČE

7.1. Za nedostatke robe odgovara prodavatelj, a kupac je dužan bez odgađanja podnijeti reklamaciju prodavatelju.

7.2. Ovaj Postupak reklamaije za (u daljnjem tekstu: Postupak reklamacije) pimjenjuje se na obradu reklamacije.

7.3. Kupac ima pravo tražiti od prodavatelja jamstvo samo za robu koja ima nedostatke, obuhvaćena je jamstvom i kupljena je putem e-trgovine prodavatelja.

7.4. Tijekom jamstvenog roka kupac ima pravo na besplatno uklanjanje kvara nakon predočenja robe, uključujući i sav njezin pribor.

7.5. Prigovore prodavatelj rješava pisanim putem u papirnatom ili elektroničkom obliku bez odgode. Ukoliko se na robi pokažu nedostaci, kupac ima pravo reklamirati prodavatelju na način da ispuni obrazac za reklamaciju i dostavi ga prodavatelju elektroničkim putem, dok će robu dostaviti prodavatelju na jedan od dolje navedenih načina ili u papirnatom obliku. obrazac zajedno s predmetnom robom na jedan od dolje navedenih načina. Načini podnošenja zahtjeva:

 1. Dostava reklamacijskog obrasca i reklamirane robe u centar za reklamacije na adresi (u daljnjem tekstu “Centar za reklamacije”):
  Muziker reklamačné stredisko
  P3 2, 1102 Lozorno
  900 55 Lozorno
  Slovensko
 2. Isporuka obrasca reklamacije i isporuka reklamirane robe u jedan od objekata/klasičnih trgovina prodavatelja, u kojem je moguć prihvat takve robe s obzirom na prodane proizvode ili pružene usluge, ili određenoj osobi.

7.6. Kupac može zatražiti od prodavatelja putem obrasca za reklamacije da posreduje u prijevozu do centra za reklamacije. U tom slučaju prodavatelj posreduje u prijevozu reklamirane robe u ime kupca o svom trošku putem prijevoznika. Smatra se da je reklamirana roba isporučena prodavatelju na dan kada je prodavatelj prihvati u centru za reklamacije. Prijevoznik je treća osoba koja djeluje u svoje ime, te stoga prihvaćanje reklamirane robe na prijevoz od strane prijevoznika ne utječe na pokretanje reklamacijskog postupka.

7.7. Kupac je dužan reklamiranu robu propisno zapakirati, uzimajući u obzir njihovu prirodu i prirodu reklamiranog nedostatka. Prodavatelj je odgovoran za pogoršanje reklamirane robe samo od trenutka primitka.

7.8. U prostorijama prodavatelja i kod određene osobe, prodavatelj će osigurati nazočnost osobe ovlaštene za rješavanje reklamacija tijekom radnog vremena.

7.9 U slučaju da kupac namjerava isporučiti traženu robu u jednu od prodavateljevih prodajnih mjesta, prodavatelj preporuča da unaprijed provjeri mogućnost zaprimanja robe na ovom mjestu.

7.10 Prilikom reklamacije kupac je dužan dokazati da je roba kupljena od prodavatelja i da je u jamstvenom roku. Kupac je također dužan točno naznačiti vrstu i opseg nedostataka na robi.

7.11 Danom pokretanja reklamacijskog postupka smatra se dan kada kupac dostavi prodavatelju:

 1. obrazac za ostvarivanje prava na reklamaciju,
 2. reklmiranu robu uključujući opremu i
 3. lozinke ili kodove za prijavu, ako se vežu za reklamiranu robu.

7.12 Obrazac za ostvarivanje prava na reklamaciju je u Dodatku č. 1 ovih OUK, a kupac ga može ispuniti i poslati također elektronskim putem na ovom linku: https://www.muziker.hr/reklamacije.

7.13 Prodavatelj ili ovlaštena osoba izdaje kupcu potvrdu o prijavi reklamacije robe u prikladnom obliku po izboru prodavatelja (uključujući e-mail), koja sadrži datum pokretanja reklamacije, kontakt podatke prodavatelja i kupca, opis nedostataka robe, način rješavanja pritužbe koji kupac preferira i informacije o pravima koja kupcu proizlaze iz § 622 i § 623 Građanskog zakonika (u daljnjem tekstu "potvrda" prijave zahtjeva").

7.14 Ukoliko se reklamacija vrši putem daljinske komunikacije, prodavatelj je dužan kupcu odmah dostaviti potvrdu reklamacije. Ako potvrdu nije moguće dostaviti odmah, mora se dostaviti bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije zajedno s dokazom o rješavanju reklamacije. Potvrdu o prijavi reklamacije nije potrebno dostavljati ako kupac ima mogućnost na drugi način dokazati primjenu reklamacije.

7.15 Prema odluci kupca, koju on primjenjuje iz svojih prava u skladu sa § 622 i § 623 Građanskog zakonika, prodavatelj ili ovlaštena osoba dužna je odmah odrediti način rješavanja prigovora prema ovim Pravilima reklamacije, u više složenim slučajevima u roku od 3 dana od početka reklamacijskog postupka, a u opravdanim slučajevima, posebno ako je potrebna složena tehnička procjena stanja robe, najkasnije u roku od 30 dana od dana početka reklamacijskog postupka. Nakon utvrđivanja načina rješavanja prigovora, prodavatelj ili ovlaštena osoba prigovor će riješiti odmah, au opravdanim slučajevima prigovor se može riješiti i naknadno. Međutim, obrada zahtjeva ne smije trajati duže od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Nakon isteka roka za rješavanje prigovora, potrošač ima pravo odustati od ugovora, odnosno ima pravo zamijeniti robu za novu robu. Prodavatelj obavještava kupca o završetku reklamacijskog postupka i ishodu reklamacije u obliku dogovorenom između obje strane. Istovremeno, protokol reklamacije bit će dostavljen kupcu zajedno s robom. Ako je kupac reklamirao robu unutar prvih 12 mjeseci od dana primitka robe, prodavatelj može reklamaciju riješiti odbijanjem samo na temelju mišljenja vještaka ili mišljenja ovlaštene, ili osobe ili mišljenje ovlaštene osobe osobe (u daljnjem tekstu: vještačenje robe). Bez obzira na rezultat stručne procjene, ne može prodavač od zahtijevati od kupca plaćanje troškova vještačenja robe ili drugih troškova u vezi s vještačenjem robe. Ukoliko je kupac reklamirao proizvod nakon proteka 12 mjeseci od dana primitka robe, a prodavatelj ga je odbio, osoba koja je obrađivala reklamaciju dužna je u dokumentu o rješavanju reklamacije naznačiti kome kupac može poslati robu. stručna procjena. U slučaju da kupac šalje robu na vještačenje ovlaštenoj osobi navedenoj u dokumentu o rješavanju reklamacije, troškove vještačenja robe, kao i sve ostale povezane troškove, snosi prodavatelj, neovisno o tome rezultat stručne procjene. Ako kupac stručnom procjenom dokaže odgovornost prodavatelja za reklamirani nedostatak robe, može ponovno podnijeti zahtjev; jamstveni rok ne istječe tijekom stručne procjene robe. Prodavatelj je dužan u roku od 14 dana od dana ponovne reklamacije kupcu nadoknaditi sve troškove vještačenja robe, kao i sve s tim u vezi namjenski učinjene troškove. Takav obnovljeni zahtjev ne može se odbaciti.

7.16 Umjesto otklanjanja nedostatka, prodavatelj uvijek može robu s nedostatkom zamijeniti za robu bez nedostataka, ako to kupcu ne stvara ozbiljne poteškoće.

7.17 Pravo na besplatno jamstveno servisiranje se odbija:

 1. ako kupac ne može dokazati da je robu kupio od prodavatelaj,
 2. neinfiranjem o bitnim nedostacimaneoznámením prilikom preuzimanja robe,
 3. Istekom jamstva za robu,
 4. mehanička oštećenja robe od strane kupca,
 5. izmjene robe od strane kupca (savijanje, rezanje, skraćivanje, bušenje i sl.), ako roba nije predviđena za takve izmjene i ako je nedostatak nastao kao posljedica takve izmjene,
 6. korištenje ili skladištenje robe u uvjetima koji temperaturom, vlagom, kemijskim ili mehaničkim djelovanjem ne odgovaraju prirodnom okruženju,
 7. nestručnim rukovanjem ili zanemarivanjem brige o robi,
 8. oštećenje robe zbog prekomjernog opterećenja ili uporabe protivno uvjetima navedenim u dokumentaciji, općim načelima, tehničkim standardima ili sigurnosnim standardima,
 9. zamjenom originalnih dijelova robe
 10. korištenje pogrešnog napona napajanja, pogrešnog, neovlaštenog ili ilegalno uvezenog hardvera ili softvera,
 11. korištenjem neispravnog, nekompatibilnog ili neoriginalnog potrošnog materijala, ako je kvar nastao korištenjem takvog materijala,
 12. oštećenje robe uslijed prirodnog trošenja, slučajnog oštećenja ili propadanja,
 13. oštećenje robe računalnim virusom,
 14. manipuliranje robom od strane neovlaštene osobe ili korištenje pogrešnog alata ili materijala,
 15. nestručnim manipuliranjem, oštećenjem u transportu, oštećenjem od vode, požara, struje ili više sile.
 16. neprovođenjem ažuriranja digitalnog sadržaja u razumnom roku, ako je kvar nastao zbog neizvršavanja ovog ažuriranja. Ovo ne vrijedi ako kupac nije obaviješten o ažuriranju ili o posljedicama neprovođenja iste, ili ako nije izvršio ažuriranje ili ga je izvršio neispravno zbog manjkavosti u uputama.

7.18 Prodavatelj je dužan obraditi reklamaciju i prekinuti reklamacijski postupak na jedan od sljedećih načina:

 1. predajom popravljenog proizvoda
 2. zamjenom proizvoda
 3. povratom kupovne cijene
 4. odobravanjem primjerenog popusta na kupovnu cijenu
 5. pisanim zahtjevom da prodavatelj preuzme navedenu izvedbu
 6. opravdano odbijanje reklamacije.

7.19 je dužan kupcu izdati pisani dokument o načinu rješavanja reklamacije i obradi reklamacije najkasnije u roku od 30 dana od dana prijave.

7.20 Nakon obrade reklamacije, osim povratom kupoprodajne cijene, prodavatelj kupcu vraća reklamiranu robu ili isporučuje zamijenjenu robu. Ukoliko kupac ne preuzme robu u razumnom roku, prodavatelj će ga pozvati da to učini u dodatnom razumnom roku koji odredi prodavatelj, najčešće u roku od mjesec dana. Ako kupac ne preuzme robu niti u tom dodatnom razumnom roku, dužan je prodavatelju platiti ležarinu u iznosu utvrđenom ovim stavkom (u daljnjem tekstu: ležarina) za svaki dan, uključujući početkom narednog dana od isteka roka za preuzimanje robe do preuzimanja. Visina ležarine određuje se prema težini i zbroju rubova robe izračunatih zbrojem duljina njezinih rubova (zbroj rubova = visina + širina + dubina), te to:

 1. 1 € (rječju: jedan euro) zi skladištenje robe čija težina ne prelazi 10 kg, a istovremeno zbroj rubova ne prelazi 120 cm;
 2. 2 € (rječju: dva eura) za skladištenje robe koja prelazi najmanje jednu vrijednost prema prethodnom slovu, a čija težina ne prelazi 40 kg, a pritom zbroj rubova ne prelazi 300 cm;
 3. 4 € (rječju: četiri eura) za skladištenje ostale robe.

7.21 Jamstveni rok je 24 mjeseca (u daljnjem tekstu "jamstveni rok"), s tim da za posebne slučajeve nije navedeno drugo jamstveno razdoblje. Jamstveni rok počinje teći od dana kada je kupac preuzeo robu. Ako je u skladu sa zakonskim propisima na robi, na njezinoj ambalaži ili uputama naznačen rok korištenja robe, jamstveni rok ne prestaje prije isteka tog roka. Nedostaci robe i potraživanja koja iz toga proizlaze moraju se reklamirati do isteka jamstvenog roka. Istekom jamstvenog roka prestaje pravo na reklamaciju.

7.21A. Ako je predmet kupoprodajnog ugovora artikl s digitalnim svojstvima, prodavatelj će kupcu osigurati dogovoreno ažuriranje digitalnog sadržaja ili usluge digitalnog sadržaja. Osim dogovorenih ažuriranja, prodavatelj će se pobrinuti da kupac dobije ažuriranja koja su potrebna da artikl zadrži svoja svojstva te da će kupac biti obaviješten o njihovoj dostupnosti

 1. tijekom razdoblja od 24 mjeseca, ako se prema kupoprodajnom ugovoru digitalni sadržaj ili usluga digitalnog sadržaja treba kontinuirano pružati u razdoblju od 24 mjeseca, ili ako je pružanje ugovoreno na dulje razdoblje, tada tijekom cijelog tog razdoblja, ili
 2. tijekom vremena za koje kupac to može razumno i razumno očekivati, ako se prema ugovoru o kupnji digitalni sadržaj ili usluga digitalnog sadržaja treba isporučiti jednom; to će se procijeniti prema vrsti i namjeni stvari, prirodi digitalnog sadržaja ili usluge digitalnog sadržaja te uzimajući u obzir okolnosti sklapanja kupoprodajnog ugovora i prirodu obveze.

7.21B. Odredba 7.21a. ovih Općih uvjeta kupnje se ne primjenjuje ako je prodavač izričito obavijestio kupca prije zaključivanja ugovora da se ažuriranja neće osigurati, a kupac izričito dogovoren prilikom zaključivanja ugovora.

7.21C. Ako se digitalni sadržaj ili usluga digitalnog sadržaja treba pružiti konstantan za određeno vremensko razdoblje, a ako se u ovom trenutku dogodi nedostatak, smatra se je digitalni sadržaj ili usluga digitalnog sadržaja isporučena neispravno. Odredbe ovih postupaka pritužbi primjenjuju se na robu koja je stvar s digitalnim svojstvima, ako njihova priroda to prizna.

7.22 Jamstveni rok je 24 mjeseca (u daljnjem tekstu "jamstvena godina"), s izuzetkom drugog jamstvenog roka za posebne slučajeve. Jamstvena godina počinje teći od dana kada je kupac preuzeo robu. Kao i kod skladišta, godina korištenja proizvoda naznačena je zakonskim propisima na proizvodu, na njegovoj ambalaži ili u uputama, jamstvena godina ne završava prije isteka te godine. Nedostatke u radu i proizašle reklamacije potrebno je prijaviti prije isteka jamstvene godine. Pravo na reklamaciju prestaje istekom jamstvene godine.

7.23 Jamstveni rok za svu rabljenu robu je 24 mjeseca, osim ako za konkretnu robu u web trgovini nije itaknut drugačiji, pa čak i kraći jamstveni rok.

7.24 Ako se rabljena roba prodaje po nižoj cijeni od one po kojoj se prodaje nova roba, jamstvo se ne odnosi na nedostatak za koji je ugovorena niža cijena. Nefunkcionalna roba možda se neće moći popraviti i obično se prodaje za rezervne dijelove ili kolekcionarske predmete. Dodatni opis nedostataka koji uzrokuju neispravnost robe, a time i nedostataka koji nisu obuhvaćeni jamstvom, možete navesti u opisu robe u e-trgovini. Neispravni proizvodi mogu biti opasni bez prethodnog popravka ili modifikacije. Jamstvo ne pokriva funkcionalnost nefunkcionalne robe.

7.25 Jamstveni rok se produžuje za vrijeme u kojem kupac nije mogao koristiti robu zbog njezinog popravka.

7.26 U slučaju zamjene robe za novu, jamstveni rok počinje ponovno teći od primitka nove robe. Isto vrijedi i ako se zamijeni komponenta (dio robe) za koju je dano jamstvo.

7.27 Ukoliko se radi o otklonjivom nedostatku robe, reklamacija će se namiriti, ovisno o odluci kupca, uklanjanjem nedostatka ili zamjenom robe.

7.28 Ukoliko se radi o nedostatku robe koji se ne može otkloniti i koji onemogućuje pravilno korištenje robe kao robe bez nedostataka, kupac ima pravo zamijeniti robu ili odstupiti od ugovora. Ista prava pripada kupcu ako se nedostaci mogu otkloniti, ali ako kupac ne može, zbog ponovnog pojavljivanja nedostatka nakon za popravak (više od dva puta) ili za veći broj nedostataka (više od dva) pravilno koristiti robu.

7.29 Postoje i drugi nedostaci koji se ne mogu otkloniti, kupac ima pravo na razuman popust od kupoprodajne cijene, a iznos tog popusta utvrđuje se sporazumom ugovornih strana.

7.30 Rješavanje reklamacije se odnossi samo na greške koje je kupac naveo u reklamaciji.

7.31 Ako prodavatelj okonča postupak reklamacije opravdanim odbijanjem reklamacije robe, može sugerirati kupcu da će otkloniti nedostatke o trošku kupca. Kupac nije dužan prihvatiti takav prijedlog.

7.32 Ukoliko prodavatelj prekine postupak reklamacije obrazloženim odbijanjem reklamacije robe, a kupac se ne slaže s takvim postupanjem po reklamaciji, zaštitu svojih prava može zahtijevati sudskim putem.

8. OSOBNI PODACI I NJIHOVA ZAŠTITA

Prodavatelj je poduzeo odgovarajuće mjere za obradu osobnih podataka u skladu sa Zakonom br. 18/2018 Zb. o zaštiti osobnih podataka i o izmjeni određenih zakona te prema Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba pri obradi osobnih podataka i o slobodno kretanje takvih podataka, čime se ukida Direktiva 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (GDPR Uredba). Kupac potvrđuje da je upoznat s obradom njegovih osobnih podataka u skladu s pravilima koja se nalaze na sljedećoj poveznici: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/35840773/en/basic-information.

9. ODUSTAJANJE OD UGOVORA

9.1 Prodavatelj ima pravo odustati od ugovora zbog rasprodanih zaliha, nedostupnosti robe ili ako je proizvođač, uvoznik ili dobavljač robe ugovorene u ugovoru prekinuo proizvodnju ili izvršio takve ozbiljne izmjene koje onemogućuju ispunjenje prodavateljevih obveza proizašlih iz ugovora ili iz razloga više sile, ili ako ni uz poduzimanje svih napora koji se od njega opravdano mogu zahtijevati, nije u mogućnosti isporučiti robu kupcu u roku određenom ovim Općim uvjetima ili u ugovorenom roku. cijena. O ovoj činjenici prodavatelj je dužan obavijestiti kupca bez nepotrebnog odgađanja i vratiti kupcu sva plaćanja prema ovim Općim uvjetima. To ne utječe na pravo ugovornih strana da se dogovore o alternativnoj izvedbi ili promijenjenoj cijeni.

9.2 Prodavatelj ima pravo odustati od ugovora čak i ako je prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora došlo do očite pogreške u iznosu kupoprodajne cijene naznačene za robu (npr. netočno postavljen decimalni zarez, nedostaje znamenka, kupoprodajna cijena očito ne odgovara uobičajena tržišna cijena).

9.3 Kupac ima pravo odustati od ugovora čiji je predmet kupoprodaja robe i bez navođenja razloga u roku od 14 dana od dana primitka robe. Roba se smatra preuzetom u trenutku kada kupac ili treća osoba koju on odredi, osim prijevoznika, preuzme sve dijelove naručene robe ili ako

 1. roba koju potrošač naruči u jednoj narudžbi isporučuje se odvojeno, u trenutku preuzimanja robe koja je zadnja isporučena,
 2. isporuči robu koja se sastoji od više dijelova ili komada, u trenutku preuzimanja posljednjeg dijela ili posljednjeg komada,
 3. isporučuje robu više puta tijekom definiranog razdoblja, u trenutku prihvaćanja prve isporučene robe.

9.4 Kupac može odustati od ugovora čiji je predmet isporuka robe i prije isteka roka za odustanak.

9.5 Kupac ima pravo odustati od ugovora o pružanju elektroničkog sadržaja koji nije isporučen na fizičkom mediju u roku od 14 dana od dana sklapanja ovog ugovora, osim u slučajevima iz st. 9.16. slovo l).

9.6 Kupac svoje pravo na odustanak od ugovora može ostvariti u pisanom obliku ili u obliku zapisa na drugom trajnom mediju ili putem obrasca na adresu:
Muziker (Return)
P3 2, 1102 Lozorno
900 55 Lozorno
Slovačka

9.7 Obrazac za odustajanje od ugovora se sastoji od Dodatka br. 2 ovih OUK, ali moguće ga je ispuniti i poslati elektronskim putem na ovom linku: https://www.muziker.hr/odustajanje-od-ugovora.

9.8 Kupac može odustati od ugovora i prije isteka roka za odustanak od ugovora. Smatra se da je rok za povlačenje ispoštovan ako je obavijest o povlačenju poslana prodavatelju najkasnije do zadnjeg dana roka za povlačenje. Kupac snosi teret dokaza za korištenje prava na odustanak od ugovora.

9.9 Prodavatelj je dužan bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije u roku od 14 dana od dana dostave obavijesti o odustajanju od ugovora, vratiti kupcu sva plaćanja primljena od njega na temelju ugovora ili u vezi s njim, uključujući troškove prijevoza, dostave i poštarine te druge troškove i naknade; pravo prodavatelja prema st. Ovo ne utječe na 9.11. Prodavatelj nije dužan nadoknaditi potrošaču dodatne troškove ako je potrošač izričito odabrao drugačiji način dostave od najjeftinijeg uobičajenog načina dostave koji nudi prodavatelj. Dodatni troškovi podrazumijevaju razliku između cijene dostave po izboru potrošača i cijene najjeftinijeg uobičajenog načina dostave koji nudi prodavatelj.

9.9A. U slučaju ako je kupac za robu platio pouzećem prilikom preuzimanja robe, prodavač neće kupcu vratiti naknadu koju je platio za korištenje ovog načina plaćanja. Plaćanje pouzećem je usluga koja je u potpunosti podmirena nakon što prodavač zatraži od dostavljača dostavu robe kupcu i plaćanje pouzećem.

9.10. Prodavatelj će kupcu vratiti sva plaćanja na isti način na koji je kupac izvršio svoje plaćanje, osim ako se strane drugačije ne dogovore (npr. prijenosom na bankovni račun koji odredi kupac) i ako se kupcu ne naplaćuju dodatne naknade u ovom pogledu. Ukoliko je kupac kupovninu ili dio kupoprodajne cijene podmirio korištenjem Muziker poklon kartice (u daljnjem tekstu: darovna kartica), prodavatelj će kupcu dati novu darovnu karticu u iznosu iskorištene darovne kartice. Kupac može iskoristiti ovaj kredit za sljedeću kupnju od prodavatelja. U slučaju da je kupac odabrao neki drugi način plaćanja za plaćanje dijela narudžbe, kupac će vratiti taj dio plaćanja sukladno ovim OUK.

9.11 U slučaju odustajanja od ugovora čiji je predmet kupoprodaja robe, prodavatelj nije dužan vratiti kupcu uplaćena sredstva prije nego što mu roba bude isporučena ili dok kupac ne dokaže da je robu poslao natrag prodavatelja, osim ako prodavatelj predloži da robu preuzme osobno ili preko osobe koju on ovlasti.

9.12 U slučaju da kupac odustane od ugovora i isporuči prodavatelju robu koja je rabljena ili oštećena ili je njezina vrijednost smanjena kao posljedica takvog postupanja koje nadilazi postupanje potrebno za utvrđivanje svojstava i funkcionalnosti robe, Prodavatelj ima pravo na naknadu štete od kupca u visini vrijednosti popravka robe i vraćanja robe u prvobitno stanje.

9.13 Ako kupac uz odustanak od ugovora nije vratio robu prodavatelju i ako se ugovorne strane ne dogovore o drugom načinu povrata robe, kupac je dužan vratiti robu zajedno s priborom, uključujući dokumentaciju, na adresu:
Muziker (Return)
P3 2, 1102 Lozorno
900 55 Lozorno
Slovačka

9.14 Ukoliko je kupac za narudžbu dobio dar od prodavatelja, kupac je dužan vratiti i taj dar. Ukoliko kupac ne ispuni ovu obvezu, prodavatelj ima pravo od kupca zatražiti cijenu poklona istaknutu na stranici e-trgovine u trenutku sklapanja ugovora, a ako te cijene nema, onda uobičajenu cijenu.

9.15 Troškove povrata robe prodavatelju ili osobi koju prodavatelj ovlasti za preuzimanje robe snosi kupac. Trošak povrata robe u pravilu ovisi o karakteristikama robe (dimenzije, težina), udaljenosti i odabranom načinu prijevoza te okvirno odgovara troškovima navedenim u dijelu Prijevoz, odnosno troškovima koji inače nastaju za isporuka robe kupcu.

9.15A Kupac također može zatražiti od prodavatelja preuzimanje robe šprijevoznikom na onovu obrasca za odustajanje od ugovora. U tom slučaju kupac snosi troškove povrata robe samo do iznosa koji približno odgovara cijeni za domaći prijevoz u zemlji u kojoj se roba preuzima, pri čemu se uzimaju i vrsta, dimenzije i težina robe. uzeti u obzir prilikom utvrđivanja visine troškova. Taj će iznos biti prikazan kupcu u obrascu za odustajanje od ugovora, dok zahtjevom za preuzimanjem robe kupac izražava suglasnost s iznosom naknade. Prodavatelj ima pravo odbiti preuzeti robu iz zemlje koja nije ona u koju je roba isporučena. Ostale odredbe ovog članka nisu zahvaćene.

9.16 Kupac ne može odustati od ugovora čiji je predmet

 1. pružanje usluge, ako je njezino pružanje započelo uz izričitu suglasnost kupca, a kupac je izjavio da je uredno obaviješten da davanjem te suglasnosti gubi pravo na odustanak od ugovora nakon što je usluga u cijelosti obavljena, i ako je usluga u potpunosti pružena,
 2. prodaju robe ili pružanje usluge čija cijena ovisi o kretanju cijena na financijskom tržištu, na koje prodavatelj ne može utjecati, a može nastupiti tijekom roka za odustanak od ugovora,
 3. prodaja robe izrađene prema posebnim zahtjevima kupca, robe po mjeri ili robe namijenjene posebno jednom kupcu (npr. sajle i lanci koji se prodaju na metre, kacige s komunikatorom ugrađenim prema kupčevim željama),
 4. promet robe koja je podložna brzom kvarenju ili kvarenju,
 5. prodaja robe u zaštitnoj ambalaži koja nije prikladna za povrat zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i čija je zaštitna ambalaža razbijena nakon dostave (primjerice slušalice za uho, donje rublje, štitnik za zube),
 6. prodaja robe koja se zbog svoje prirode nakon isporuke može nerazdvojno pomiješati s drugom robom,
 7. prodaja alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a njihova isporuka se može izvršiti najkasnije 30 dana kasnije, a njihova cijena ovisi o kretanju cijena na tržištu, na koje prodavatelj ne može utjecati,
 8. obavljanje hitnih popravaka ili održavanja koje je kupac izričito zatražio od prodavatelja; ovo se ne odnosi na ugovore o uslugama i ugovore čiji je predmet prodaja robe osim rezervnih dijelova potrebnih za popravak ili održavanje, ako su sklopljeni tijekom posjeta prodavatelja kupcu, a kupac te usluge ili robu nije naručio u unaprijed,
 9. prodaja audio zapisa, video snimaka, audiovizualnih snimaka ili računalnih programa koji se prodaju u zaštitnoj ambalaži, ako je kupac tu ambalažu raspakirao (primjerice CD, kasete, ploče),
 10. promet periodike, osim prodaje na temelju ugovora o pretplati i prodaje knjiga koje se ne isporučuju u zaštitnoj ambalaži (knjige, notni zapisi, tabulature),
 11. pružanje usluga smještaja u druge svrhe osim stanovanja, prijevoza robe, iznajmljivanja automobila, pružanja ugostiteljskih usluga ili pružanja usluga vezanih uz aktivnosti u slobodno vrijeme, a prema kojima se prodavatelj obvezuje pružiti te usluge u dogovoreno vrijeme ili unutar dogovoreni rok,
 12. pružanje elektroničkog sadržaja osim na fizičkom mediju, ako je njegovo pružanje započelo uz izričitu suglasnost potrošača, a potrošač je izjavio da je ispravno obaviješten da davanjem te suglasnosti gubi pravo na odustanak od ugovora (npr. , softverska digitalna/elektronička licenca).

9.16A. Kupac ima pravo odustati od ugovora čiji je predmet isporuka kompleta od najmanje dva povezana proizvoda koje je prodavatelj sastavio i odredio za zajedničku prodaju (u daljnjem tekstu: set). Komplet se smatra jednom robom u odnosu na pravo na odustanak od ugovora. To znači da ako kupac odustane od ugovora čiji je predmet isporuka seta, dužan je prodavatelju vratiti cijeli set, odnosno sve proizvode koji čine taj set. Prodavatelj će tada kupcu vratiti uplatu za cijeli set pod uvjetima navedenim ovima Opći uvjeti kupnje. Nije moguće samo djelomično odustati od ugovora, odnosno vratiti prodavatelju manje od cjelokupne robe koja čini komplet i tražiti povrat uplaćenih sredstava za pojedinu robu. Ovo ne utječe na pravo kupca da vrati samo jednu od više roba isporučenih u jednoj narudžbi, osim ako su te robe dio kompleta.

9.17 Prodavatelj zadržava pravo otkazivanja narudžbe, ili njenog dijela, ako iz tehničkih razloga nije moguće isporučiti robu u traženom roku ili po traženoj cijeni. U tom slučaju kupcu će u roku od 14 radnih dana vratiti uplaćenu robu dní, ak už bola izvedena. To ne utječe na pravo ugovornih strana da se dogovore o alternativnoj izvedbi ili drugačijoj cijeni.

10. ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE SPOROVA

10.1 Kupci – potrošač ima pravo koristiti alternativni način rješavanja spora, obraćanjem prodavatelju sa zahtjevom za ispravku u slučaju da nije zadovoljan načinom na koji je prodavatelj riješio njegov zahtjev ili ako smatra da je prodavatelj povrijedio njegova prava. Ukoliko prodavatelj negativno odgovori na takav zahtjev, ili na isti ne odgovori u roku od 30 dana od dana njegovog upućivanja, kupac – potrošač ima pravo podnijeti prijedlog za pokretanje tijela za alternativno rješavanje sporova. . Subjekti alternativnog rješavanja sporova su tijela i ovlaštene pravne osobe prema § 3. Zakona br. 391/2015 Zb. o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova te o izmjenama i dopunama određenih zakona (u daljnjem tekstu "Zakon o ARS-u"), odnosno slovačka trgovačka inspekcija ili druga relevantna ovlaštena pravna osoba upisana na popis subjekata alternativnog rješavanja sporova koji vodi Ministarstva gospodarstva Republike Slovačke (popis je dostupan na web stranici www.mhsr.sk), dok kupac – potrošač ima pravo izabrati predmet alternativnog rješavanja potrošačkih sporova kojem će se obratiti. Prilikom podnošenja ponude, kupac – potrošač postupa prema čl. 12. Zakona o ARS. E-mail kontakt prodavatelja mora biti naveden u ponudi: reklamacie@muziker.sk. Alternativno rješavanje sporova može se koristiti za rješavanje spora između kupca – potrošača i prodavatelja koji proizlazi iz potrošačkog ugovora.

10.2 Kupci –potrošači imaju pravo primijeniti platformu za online rješavanje sporova za rješavanje svojih sporova na jeziku po vlastitom izboru. Kupac – potrošač može koristiti RSO platformu koja je dostupna na web stranici za alternativno rješenje svog spora. http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. ZAVRŠNE ODREDBE

11.1 Ovi OUK sastavljeni su 01.02.2022., a posljednji put izmijenjeni i dopunjeni 03.02.2023. Prodavatelj ima pravo promijeniti ove OUK. Pravni odnos između ugovornih strana uvijek je uređen Općim uvjetima poslovanja koji su važeći i na snazi u trenutku slanja narudžbe.

11.1A. Prodavač prikazuje recenzije pojedinačnih proizvoda i recenzije ukupnog dojma korisnika. Recenzije mogu uključivati ​​i usmenu ocjenu. Prodavatelj osigurava autentičnost recenzija tehničkim sredstvima na način da poziva samo osobe koje su stvarno kupovale kod njega da napišu/daju recenziju, što može učiniti i putem treće strane (komparatora ili portala za recenzije). Tehnički nije moguće jamčiti da se organska recenzija (napisana od strane osobe bez poziva) neće pojaviti, ali je broj takvih recenzija zanemariv. Ne dovodeći u pitanje vjerodostojnost recenzija, prodavatelj zadržava pravo ne prikazati sve recenzije ili dati prioritet prikazu recenzija koje on odredi.

11.2 OUK sastavljeni su na slovačkom jeziku. Ako su ovi OUK sastavljeni na jeziku koji nije slovački, njihova slovačka verzija uvijek ima prednost pred verzijom na drugom jeziku.

11.3 Ako je ugovor sklopljen u pisanom obliku, svaka njegova izmjena mora biti u pisanom obliku. Ugovorne strane su se dogovorile da će se komunikacija između njih odvijati uglavnom putem e-mail poruka i pisama.

11.4 Pravni odnosi između ugovornih strana uređeni su ugovorom, ovim Općim uvjetima, odredbama Zakona br. 40/1964 Coll. Građanski zakonik s izmjenama i dopunama, Zakon br. 22/2004 Coll. o elektroničkoj trgovini i o izmjenama i dopunama Zakona br. 128/2002 Coll. o državnoj kontroli unutarnjeg tržišta u pitanjima zaštite potrošača i o izmjenama i dopunama određenih zakona izmijenjenih Zakonom br. 284/2002 Coll. s izmjenama i dopunama, Zakon br. 250/2007 Zb. o zaštiti potrošača i o izmjeni Zakona Slovačkog nacionalnog vijeća br. 372/1990 Coll. o prekršajima s izmjenama i dopunama, Zakon br. 18/2018 Zb. o zaštiti osobnih podataka i izmjenama i dopunama pojedinih zakona i Zakona br. 102/2014 Zb. o zaštiti potrošača pri prodaji robe ili pružanju usluga na temelju ugovora sklopljenog na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan prostorija prodavatelja te o izmjenama i dopunama određenih zakona i drugih opće obvezujućih pravnih propisa Republike Slovačke.

11.5 U slučaju sukoba između odredbi kupoprodajnog ugovora i ovih OUK, mjerodavne su odredbe kupoprodajnog ugovora. U slučaju dvojbe o sadržaju ugovora u kojem je kupac - potrošač ugovorna strana, odnosno ovih OUK, uključujući njihove dodatke, primjenjuje se tumačenje koje je povoljnije za kupca - potrošača.

11.6 Ugovorne strane će učiniti sve što se od njih može zahtijevati da sve sporove, proturječja ili potraživanja proizašla između njih iz ovih OUK, iz ugovora ili u vezi s njima riješe mirnim putem. Ukoliko ugovorne strane ne riješe bilo koji spor proizašao iz ovih OUK-a ili iz ugovora mirnim putem, uključujući spor oko njegove valjanosti, tumačenja ili otkaza, za rješavanje takvog spora nadležni su slovački sudovi. To ne utječe na valjanost odredaba međunarodnih ugovora o nadležnosti drugih sudova.

12. LISTA DODATAKA

12.1 Sastavni dio prvog dijela OUP-a su sljedeći dodaci:

 1. Dodatak br. 1 uz OUK: Obrazac za reklamaciju
 2. Dodatak br. 2 uz OUK: Obrazac za odustajanj od ugovora
 3. Dodatak br. 3 uz OUK: Dodatne usluge
 4. Dodatak br. 4 uz OUK: Opći uvjeti vjernosnog programa Muziker club

II. Uvjeti poslovanja za kupce poduzetnike

1. OSNOVNE ODREDBE ODREDBE I UVJETI POSLOVANJA

1.1. Drugim dijelom ovih Općih uvjeta (u smislu drugog dijela u daljnjem tekstu: ovi Opći uvjeti) uređuju se prava i obveze ugovornih strana u kupoprodajnom ugovoru između prodavatelja, a to je Muziker, a.s., sa sjedištem na adresi Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Slovačka Republika, IČO 35 840 773, upisano u trgovački registar Gradskog suda Bratislava III, odjeljak: Sa, uložak br. 3337/B (u daljnjem tekstu „prodavatelj“) i kupca – poduzetnika, čiji je predmet kupnja i prodaja robe na web stranici internetske trgovine prodavatelja (u daljnjem tekstu „e-trgovina“). ) (u daljnjem tekstu "kupoprodajni ugovor" ili "ugovor").

Kontakt a bliža identifikacija prodavatelja:

e-mail: hrvatska@muziker.com
telefon: +385 40 600 096
PDV ID: SK7020001021
OIB: 2021680991
adresa: Muziker, a.s.
Drieňová 1/H
821 01 Bratislava
Slovačka

1.2. Kupac, u smislu drugog dijela ovih OUP-a, je (a) osoba upisana u trgovački registar, (b) osoba koja posluje na temelju obrtničke dozvole, (c) osoba koja posluje na na temelju dozvole za obavljanje djelatnosti obavljanja djelatnosti prema posebnim propisima, (d) fizička osoba koja obavlja poljoprivrednu proizvodnju i registrirana je u skladu s posebnim propisom. U slučaju da fizička osoba u narudžbi navede svoj matični broj ili PDV broj, smatra se da djeluje u okviru svoje djelatnosti i smatra se poduzetnikom u smislu ovih Općih uvjeta.

1.3. Pojmovi u ovom dijelu OUP imaju isto značenje koje im je dano u prvom dijelu OUK, osim ako je drugačije definirano u ovom dijelu.

2. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

2.1. Konkretno, prodavatelj ima obvezu

 1. isporučiti naručenu robu kupcu u dogovorenoj količini i kvaliteti te je upakirati ili opremiti za transport na način potreban za njezino očuvanje i zaštitu, te
 2. kupcu uz robu najkasnije u pisanom ili elektroničkom obliku predati sve dokumente potrebne za preuzimanje i korištenje robe te druge dokumente propisane važećim zakonskim propisima.

2.2. Prodavatelj ima pravo na isporučenu robu od kupca isplatu cjelokupne kupoprodajne cijene.

2.3. Prodavatelj ima pravo stornirati (stornirati) narudžbu ako zbog rasprodanih zaliha ili nedostupnosti robe nije u mogućnosti isporučiti robu kupcu u roku navedenom u ovim OUP ili po cijeni navedenoj u e-shop, ako s kupcem ne dogovori alternativnu dostavu. Prodavatelj također ima pravo odbiti narudžbu iz razloga koji nisu diskriminacija, posebice ako ima zabilježeno da kupac nije u prošlosti platio na vrijeme, više puta nije preuzeo robu u prošlost (a bio je dužan to učiniti), ili ako je prodavatelj zabrinut da bi mogao pretrpjeti štetu prihvaćanjem narudžbe.

2.4. Konkretno, kupac ima obvezu

 1. preuzeti robu i
 2. uredno i na vrijeme isplatiti prodavatelju ugovorenu kupoprodajnu cijenu.

2.5. Kupac ima pravo na isporuku robe u dogovorenoj količini, kvaliteti, roku i mjestu.

3. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

3.1. Ugovor o kupoprodaji sklopljen je obvezujućim prihvaćanjem od strane prodavatelja kupčevog prijedloga za sklapanje kupoprodajnog ugovora u obliku obrasca koji popunjava kupac (obrazac koji popunjava i šalje kupac, u daljnjem tekstu „narudžba").

3.2. Obvezujuće prihvaćanje prijedloga za sklapanje ugovora prodavatelj će izvršiti bez nepotrebnog odgađanja, obično u roku od dva radna dana nakon narudžbe, nakon provjere raspoloživosti robe, važećih cijena i datuma isporuke robe kojeg je kupac zatražio. Slanje robe od strane prodavatelja smatrat će se obvezujućim prihvaćanjem. Obvezujuće prihvaćanje elektroničkom poštom (e-poštom) nije obavezno. Utvrdi li se da je cijena viša, prodavatelj će prije otpreme narudžbe zatražiti pristanak kupca na promjenu cijene. Kupoprodajni ugovor sklopljen je tek nakon što kupac da suglasnost na promjenu cijene i prodavatelj nakon toga potvrdi narudžbu.

3.3. Automatski generirana potvrda prihvaćanja narudžbe od strane prodavatelja, koja se dostavlja na e-adresu kupca odmah nakon slanja narudžbe, samo je informativne prirode i šalje se kupcu u svrhu obavijesti o zabilježbi narudžbe te se ne smatra obvezujućim prihvaćanjem prijedloga za sklapanje ugovora od strane prodavatelja.

3.4. Prodavatelj može ponuditi dodatnu robu uz narudžbu bez naknade (u daljnjem tekstu "dar"). Privolu za takvu izvedbu kupac daje odabirom odabranog poklona prije slanja narudžbe. Naručivanje poklona nije obavezno. Ukoliko kupac ne želi poklon, nije dužan izraziti svoju volju.

3.5. Prodaja alkoholnih pića moguća je samo osobama starijim od 18 godina. Slanjem narudžbe koja uključuje alkoholna pića, kupac potvrđuje da je navršio 18 godina najkasnije na dan slanja narudžbe. Ovu činjenicu prodavatelj ima pravo provjeriti traženjem valjane osobne isprave, a ako kupac tu činjenicu ne ispunjava ili je ne može dokazati, prodavatelj mu nema pravo isporučiti alkoholna pića. Navedeno vrijedi i za osobu koju je kupac ovlastio za preuzimanje robe.

4. DOGOVOR O KUPOPRODAJNOJ CIJENI

4.1. Kupac plaća prodavatelju kupoprodajnu cijenu za robu dogovorenu u kupoprodajnom ugovoru, uključujući troškove dostave robe i naknade za dodatne usluge (u daljnjem tekstu: kupoprodajna cijena).

4.2. Detaljne i ažurirane informacije o načinima plaćanja možete pronaći u rubrici Plaćanje e-trgovine prodavatelja. Neki načini plaćanja možda nisu dostupni za sve narudžbe, npr. ovisno o njegovoj vrijednosti ili odabranom načinu prijevoza. Kupac će o mogućim ograničenjima biti obaviješten tijekom kreiranja narudžbe.

4.3. Svi troškovi dostave i pakiranja bit će naplaćeni prije slanja narudžbe. Sve naknade za dodatne usluge ažuriraju se u narudžbi prema kupčevom izboru dodatnih usluga kontinuirano, ali nikada nakon što je narudžba poslana. U slučaju da se roba isporučuje kupcu izvan Europske unije, kod kupca može nastati carinski dug, a eventualno i obveza plaćanja drugih plaćanja povezanih s carinskim poslovima u iznosu i na način utvrđen opće obvezujućim odredbama pravnim propisima zemlje u koju se roba isporučuje. Osim ako nije drukčije navedeno ili dogovoreno između ugovornih strana, prodavatelj nije dužan snositi ove obveze u ime kupca.

4.4. Ukoliko kupac kupoprodajnu cijenu uplati prodavatelju virmanom, danom uplate smatra se dan kada je cjelokupna kupoprodajna cijena uplaćena na račun prodavatelja.

4.5. Kupac se obvezuje platiti prodavatelju kupoprodajnu cijenu u roku prema kupoprodajnom ugovoru.

5. DOSTAVA ROBE I UVJETI PLAĆANJA

5.1. Prodavatelj će isporučiti robu kupcu u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, osim ako se ugovorne strane drugačije ne dogovore. Ukoliko prodavatelj nije izvršio svoju obvezu isporuke robe u ugovorenom roku, kupac će ga pozvati da robu isporuči u dodatnom primjerenom roku, koji će kupac također odrediti. Ako kupac na ovaj način ne obavijesti prodavatelja u roku od dva mjeseca od dana kada je roba trebala biti isporučena, smatra se da je roba isporučena. Ukoliko prodavatelj ne isporuči artikl ni u tom dodatnom roku, kupac ima pravo odustati od ugovora.

5.2. U slučaju da kupac ne preuzme robu bez prethodnog pisanog odustajanja od ugovora, prodavatelj ima pravo na naknadu štete u visini stvarno nastalih troškova pokušajem isporuke narudžbe.

5.3. Kupac je dužan robu osobno preuzeti ili ugovoriti da je umjesto njega preuzme treća osoba. Osoba koja preuzima robu u ime ili za račun kupca dužna je dokazati ovlaštenje za preuzimanje robe na zahtjev prodavatelja ili prijevoznika. Ako je iz razloga na strani kupca potrebno ponoviti isporuku (npr. zbog odsutnosti kupca ili treće osobe koju on ovlasti na dogovorenom mjestu ili zbog nedokazivanja ovlaštenja za preuzimanje). robe), sve dodatne troškove nastale na ovaj način snosi kupac, uključujući sve troškove skladištenja.

5.4. Kupac je dužan pregledati pošiljku prilikom dostave. U slučaju da se prilikom preuzimanja robe otkrije oštećenje robe, kupac ima mogućnost odbiti primiti robu. Prijevoznik je dužan sastaviti zapisnik o oštećenju robe u prisustvu i na zahtjev kupca. Na temelju tako sastavljenog i dostavljenog zapisnika prodavatelju, prodavatelj može, nakon zaključenog štetnog događaja s prijevoznikom, osigurati otklanjanje nedostatka robe, popust na kupoprodajnu cijenu te u slučaju nepopravljivih nedostataka. u robi, isporučiti novu robu kupcu. Kasniji prigovori ove vrste neće biti priznati.

5.5. Mogućnosti prijevoza te detaljne i ažurirane informacije o uvjetima prijevoza možete pronaći u rubrici Prijevoz e-trgovine. Za neke narudžbe možda nisu dostupni svi načini dostave. Kupac će o mogućim ograničenjima biti obaviješten tijekom kreiranja narudžbe.

5.6. Kupac kao primatelj robe je suglasan da mu se račun izda i dostavi u elektroničkom obliku. Nakon sklapanja kupoprodajnog ugovora, prodavatelj nije dužan udovoljiti zahtjevu kupca za ispravkom ili promjenom podataka na računu, posebice za promjenom identiteta kupca i promjenom adrese dostave u drugu državu. U slučaju da se promijeni kupčev status obveznika PDV-a, kupac je dužan o toj promjeni obavijestiti prodavatelja bez odgađanja. Bude li zbog kupčevog kršenja ove obveze račun izdan s krivo navedenim podacima, prodavatelj neće biti odgovoran za to. 

5.7. Kupoprodajni ugovor sklopljen je uz raskidnu klauzulu da ako kupac ne preuzme robu ni u roku od 5 dana nakon dodatnog poziva prodavatelja te s prodavateljem ne dogovori drugi termin preuzimanja robe, ugovor se smatra neispravnim. otkazan od početka, ugovorne strane će vratiti ili zamijeniti sve primljene uplate, a posebno kupovnu cijenu i robu na kojoj prodavatelj stječe pravo slobodnog raspolaganja. Pravo prodavatelja na naknadu štete prema st. 5.2 ovo ne utječe.

6. STJECANJE VLASNIŠTVA I PRIJENOS RIZIKA ZA OŠTEĆENJE ROBE

6.1. Roba ostaje u posjedu prodavatelja do potpunog plaćanja kupoprodajne cijene od strane kupca. Roba se isporučuje kupcu osobnim preuzimanjem ili preuzimanjem od prijevoznika.

6.2. Rizik oštećenja robe prelazi na kupca u trenutku kada on preuzme robu od prodavatelja ili od prijevoznika ili u trenutku kada mu prodavatelj dopusti rukovanje robom, a kupac je ne preuzme.

7. PRAVILA PODNOŠENJA REKLAMACIJE ZA PODUZETNIKE

7.1. Za nedostatke robe odgovara prodavatelj, a kupac je dužan bez odgađanja podnijeti reklamaciju prodavatelju.

7.2. Za postupanje reklamacije se ovaj postupak za podnišenje reklamacije za poduzetnike (u daljnjem tekstu: Prigovorni postupak).

7.3. Kupac ima pravo potraživati jamstvo od prodavatelja samo za robu koja ima nedostatke, obuhvaćena je jamstvom i kupljena je putem e-shopa prodavatelja.

7.4. Tijekom jamstvenog roka kupac ima pravo na besplatno otklanjanje nedostataka nakon isporuke robe, uključujući i sav njezin pribor.

7.5. Reklamacije prodavatelj rješava pisanim putem ili elektroničkim putem bez odgode. Ukoliko se na robi pokažu nedostaci, kupac ima pravo reklamirati prodavatelju na način da ispuni obrazac za reklamaciju i dostavi ga prodavatelju elektroničkim putem, dok će robu dostaviti prodavatelju na jedan od dolje navedenih načina ili u papirnatom obliku. obrazac zajedno s predmetnom robom na jedan od dolje navedenih načina. Načini podnošenja zahtjeva:

 1. Dostava reklamacije i reklamirane robe u reklamacijski centar na adresu (u daljnjem tekstu: centar za reklamacije):
  Muziker centar za reklamacije
  P3 2, 1102 Lozorno
  900 55 Lozorno
  Slovačka
 2. c) Dostava reklamacije i dostava reklamirane robe u jednu od poslovnica/fizičkih trgovina prodavatelja, gdje je moguća zaprimanje te robe s obzirom na prodane proizvode ili pružene usluge ili kod određene osobe.

7.6. Kupac može zatražiti od prodavatelja putem obrasca za reklamacije da posreduje u prijevozu do centra za reklamacije. U tom slučaju prodavatelj posreduje u prijevozu reklamirane robe u ime kupca o svom trošku putem prijevoznika. Smatra se da je reklamirana roba isporučena prodavatelju na dan kada je prodavatelj prihvati u centru za reklamacije. Prijevoznik je treća osoba koja djeluje u svoje ime, te stoga prihvaćanje reklamirane robe na prijevoz od strane prijevoznika ne utječe na pokretanje reklamacijskog postupka. Kupac je dužan reklamiranu robu propisno zapakirati, uzimajući u obzir njihovu prirodu i prirodu reklamiranog nedostatka. Prodavatelj je odgovoran za pogoršanje reklamirane robe tek nakon njezine pravilne dostave u centar za reklamacije.

7.7. U slučaju da kupac reklamiranu robu namjerava dostaviti u neku od fizičkih trgovina prodavatelja, prodavatelj preporuča da unaprijed provjeri mogućnost preuzimanja robe na ovom mjestu.

7.8. Prilikom reklamacije kupac je dužan dokazati da je roba kupljena od prodavatelja i da je u jamstvenom roku. Kupac je također dužan točno naznačiti vrstu i opseg nedostataka na robi.

7.9. Za dan početka procea reklamacije se razumije dan kada je kupac isporučio prodavatelju:

 1. obrazac za otvaranje reklamacije,
 2. reklamirana roba uključujući pribor i
 3. pristupne lozinke ili šifre, ako se one odnose na reklamiranu robu.

7.10. Obrazac za reklamaciju čini Dodatak br. 1. ovih OUK-a, a kupac ga može ispuniti i poslati elektroničkim putem na ovoj poveznici: https://www.muziker.hr/reklamacije.

7.11. Pravo na besplatni popravak u okviru jamstva ističe:

 1. ako kupac ne dokaže da je robu kupio od prodavatelja,
 2. nedostavljanjem jamstvenog lista, dodatne opreme, dokumentacije o proizvodu ili dokaza o uplati ako isti služi kao jamstveni list,
 3. neprijavljivanjem očitih grešaka prilikom preuzimanja robe,
 4. nakon isteka jamstvenog roka,
 5. mehanička oštećenja robe od strane kupca,
 6. korištenje ili skladištenje robe u uvjetima koji temperaturom, vlagom, kemijskim ili mehaničkim djelovanjem ne odgovaraju prirodnom okruženju,
 7. nestručnim rukovanjem, servisiranjem ili zanemarivanjem brige o robi,
 8. oštećenje robe zbog prekomjernog opterećenja ili uporabe protivno uvjetima navedenim u dokumentaciji, općim načelima, tehničkim standardima ili sigurnosnim standardima,
 9. zamjenom originalnih dijelova proizvoda,
 10. korištenje neispravnog napona napajanja, neispravnog, neovlašteno ili ilegalno uvezenog hardvera ili softvera,
 11. oštećenje robe zbog neizbježnih i/ili nepredvidivih okolnosti,
 12. korištenjem neispravnog, nekompatibilnog ili neoriginalnog potrošnog materijala, ako je kvar nastao korištenjem takvog materijala,
 13. oštećenje robe zbog prirodnog trošenja, slučajnog oštećenja ili propadanja,
 14. oštećenje robe računalnim virusom,
 15. nestručnim zahvatom, oštećenjem u transportu, oštećenjem od vode, požara, statičkog ili atmosferskog elektriciteta ili druge više sile,
 16. diranjem robe od strane osobe koja za to nije ovlaštena ili korištenjem pogrešnog alata ili materijala.

7.12. Prodavatelj će zahtjev kupca-poduzetnika riješiti u roku od 60 dana.

7.13. Prodavatelj je dužan obraditi reklamaciju i prekinuti reklamacijski postupak na jedan od sljedećih načina:

 1. lanjem popravljenog proizvoda
 2. zamjenom robe
 3. povratim kupoprodajne cijene
 4. pružanjem razumnog popusta na kupovnu cijenu
 5. pisanim zahtjevom da prodavatelj preuzme navedenu izvedbu
 6. opravdano odbijanje relamacije.

7.14. Prodavatelj će kupcu izdati pisani dokument o načinu rješavanja reklamacije i postupanju po prigovoru najkasnije u roku od 60 dana od dana njegova podnošenja.

7.15. Umjesto otklanjanja kvara, prodavatelj uvijek može zamijeniti proizvod s nedostatkom za proizvod bez kvara.

7.16. Nakon obrade reklamacije, osim povratom kupoprodajne cijene, prodavatelj kupcu vraća reklamiranu robu ili isporučuje zamijenjenu robu. Ukoliko kupac ne preuzme robu u primjerenom roku, prodavatelj će ga pozvati da to učini u dodatnom primjerenom roku koji odredi prodavatelj, najčešće u roku od mjesec dana. Ako kupac ne preuzme robu niti u ovom dodatnom razumnom roku, dužan je prodavatelju platiti ležarinu u iznosu od 5 € (slovima: pet eura) za svaki dan, uključujući dan koji je započeo nakon isteka roka trajanja. roka za preuzimanje robe do preuzimanja.

7.17. Jamstveni rok za novu robu je 12 mjeseci (u daljnjem tekstu „jamstveni rok“), s tim da kraći jamstveni rok nije određen za posebne slučajeve. Jamstveni rok počinje teći od dana kada je kupac preuzeo robu. Ovo jamstveno razdoblje ističe bez obzira na to je li na pakiranju proizvoda navedeno dulje jamstveno razdoblje ili rok trajanja. Ukoliko je jamstveni rok ili rok trajanja označen na pakiranju proizvoda kraći, primjenjuje se taj kraći rok. Nedostaci robe i potraživanja koja iz toga proizlaze moraju se reklamirati do isteka jamstvenog roka. Istekom jamstvenog roka prestaje pravo na reklamaciju.

7.18. Rabljena roba je roba koja je korištena, ne sadrži sve dijelove ili je kozmetički ili funkcionalno oštećena (u daljnjem tekstu „rabljena roba“). Izložena roba je rabljena roba koja je korištena izlaganjem u fizičkoj trgovini prodavatelja, bila je raspakirana i mogla se koristiti u mjeri u kojoj je to potrebno za prikazivanje svojih svojstava drugim osobama (u daljnjem tekstu: "izložena roba"). Nefunkcionalna roba je rabljena roba koja ima nedostatke koji je čine neupotrebljivom, te se stoga ne može koristiti za svoju uobičajenu namjenu (u daljnjem tekstu „nefunkcionalna roba“).

7.19. Jamstveni rok za svu rabljenu robu je 12 mjeseca, osim ako za konkretnu robu u web trgovini nije itaknut drugačiji, pa čak i kraći jamstveni rok.

7.20. Ako se rabljena roba prodaje po nižoj cijeni od one po kojoj se prodaje nova roba, jamstvo se ne odnosi na nedostatak za koji je ugovorena niža cijena. Nefunkcionalna roba možda se neće moći popraviti i obično se prodaje za rezervne dijelove ili kolekcionarske predmete. Dodatni opis nedostataka koji uzrokuju neispravnost robe, a time i nedostataka koji nisu obuhvaćeni jamstvom, možete navesti u opisu robe u e-trgovini. Neispravni proizvodi mogu biti opasni bez prethodnog popravka ili modifikacije. Jamstvo ne pokriva funkcionalnost nefunkcionalne robe.

7.21. Jamstveni rok se produžuje za vrijeme u kojem kupac nije mogao koristiti robu zbog njezinog popravka.

7.22. U slučaju zamjene robe za novu, jamstveni rok za novu robu počinje teći od datuma primitka nove robe. Isto vrijedi i ako se zamijeni komponenta (dio robe) za koju je dano jamstvo.

7.23. Ako se radi o otklonjivom nedostatku, prodavač će osigurati njegov popravak. Ako popravak nije moguć, a priroda kvara ne sprječava uobičajenu uporabu robe, ugovorne strane mogu ugovoriti razuman popust od cijene robe; u tom slučaju nije moguće ponovno reklamirati nedostatak za koji je ugovoren primjereni popust.

7.24. Ako se radi o nedostatku koji se ne može otkloniti i koji onemogućuje pravilnu uporabu stvari, prodavatelj ima pravo, osim ako se ugovorne strane drugačije dogovore, robu zamijeniti za robu istih ili sličnih korisnih svojstava ili izdati odobrenje. kupcu (financijski kredit u iznosu kupoprodajne cijene, koji kupac može iskoristiti za sljedeću kupnju kod prodavatelja).

7.25. U slučaju da je ugovor znatno prekršen isporukom robe s nedostatkom, kupac može:

 1. zahtijevati otklanjanje nedostataka predajom zamjenske robe za neispravnu robu, dostavom nedostajuće robe i zahtijevati otklanjanje pravnih nedostataka,
 2. zahtijevati otklanjanje nedostataka popravkom robe, ako su nedostaci popravljivi,
 3. zahtijevati razuman popust od kupoprodajne cijene ili
 4. odustati od ugovora.

7.26. Izbor između zahtjeva za nedostatke proizvoda pripada kupcu samo ako pravodobno obavijesti prodavatelja o nedostacima ili bez nepotrebnog odgađanja nakon te obavijesti. Kupac ne može mijenjati prijavljenu reklamaciju bez suglasnosti prodavatelja. Međutim, ako se pokaže da su nedostaci na robi nepopravljivi ili da bi njihovo uklanjanje zahtijevalo nerazumne troškove, kupac može zahtijevati isporuku zamjenske robe ako ju od prodavatelja zatraži bez nepotrebnog odgađanja nakon što ga je prodavatelj o tome obavijestio. činjenica. Ako prodavatelj ne otkloni nedostatke robe u primjerenom dodatnom roku ili ako prije njegova isteka najavi da neće otkloniti nedostatke, kupac može odustati od ugovora ili zahtijevati odgovarajući popust od kupoprodajne cijene. Izbor između zahtjeva za nedostatke proizvoda pripada kupcu samo ako pravodobno obavijesti prodavatelja o nedostacima ili bez nepotrebnog odgađanja nakon te obavijesti. Kupac ne može mijenjati prijavljenu reklamaciju bez suglasnosti prodavatelja. Međutim, ako se pokaže da su nedostaci na robi nepopravljivi ili da bi njihovo uklanjanje zahtijevalo nerazumne troškove, kupac može zahtijevati isporuku zamjenske robe ako ju od prodavatelja zatraži bez nepotrebnog odgađanja nakon što ga je prodavatelj o tome obavijestio. činjenica. Ako prodavatelj ne otkloni nedostatke robe u primjerenom dodatnom roku ili ako prije njegova isteka najavi da neće otkloniti nedostatke, kupac može odustati od ugovora ili zahtijevati odgovarajući popust od kupoprodajne cijene.

7.27. Ako kupac ne prijavi izbor svoje tražbine u roku navedenom u ovom Reklamacijskom postupku, ima zahtjeve za nedostatke proizvoda kao u slučaju lakše povrede ugovora.

7.28. Ako je isporukom robe s nedostatkom ugovor neznatno povrijeđen, kupac može zahtijevati predaju robe koja nedostaje, otklanjanje nedostataka na robi ili popust na kupoprodajnu cijenu.

7.29. Dok kupac ne ostvari popust na kupoprodajnu cijenu ili dok ne odustane od ugovora, prodavatelj je dužan isporučiti robu koja nedostaje i otkloniti pravne nedostatke robe. Ostale nedostatke dužan je otkloniti po svom izboru popravkom robe ili dostavom zamjenske robe.

7.30. U slučaju da kupac zahtijeva otklanjanje nedostataka na robi, ne može prije isteka dodatnog primjerenog roka koji daje prodavatelju ostvarivati druge zahtjeve iz nedostataka robe, osim zahtjeva za naknadu štete. naknade štete; ovo ne vrijedi ako prodavatelj obavijesti kupca da u tom roku neće ispuniti svoje obveze.

7.31. Ako kupac ne odredi dodatni rok ili ne zatraži popust od kupoprodajne cijene, prodavatelj može odrediti dodatni rok za otklanjanje nedostataka. Ako kupac, nakon što ga je prodavatelj obavijestio o određivanju dodatnog roka, bez nepotrebnog odgađanja ne obavijesti prodavatelja da se ne slaže s takvim rokom, ova obavijest ima učinak određivanja roka prema ovim Pravilima o reklamacijama.

7.32. Ako prodavatelj ne otkloni nedostatke robe u roku određenom ovim Pravilnikom o reklamacijama, kupac može ostvariti popust na kupoprodajnu cijenu ili odstupiti od ugovora ako obavijesti prodavatelja o svojoj namjeri odustajanja od ugovora. prilikom utvrđivanja roka prema ovom Pravilniku o reklamacijama ili u primjerenom roku prije odustajanja od ugovora. Kupac ne može promijeniti već odabranu reklamaciju bez suglasnosti prodavatelja.

7.33. Za potrebe ovih OUP, povreda ugovora je materijalna ako je strana koja je prekršila znala u trenutku sklapanja ugovora ili je u to vrijeme bilo razumno predvidjeti, uzimajući u obzir svrhu ugovora, koja je proizašla iz njegove sadržaja ili iz okolnosti pod kojima je ugovor sklopljen, da druga strana ne bi imala interesa ispunjavati obveze u takvoj povredi ugovora. U slučaju sumnje, pretpostavlja se da povreda ugovora nije materijalna.

7.34. Rješavanje reklamacije odnosi se samo na pogreške koje je kupac naveo prilikom reklamacije.

7.35. Pravo kupca na reklamaciju nedostatka je iscrpljeno nakon što je iskoristio svoje pravo i zatražio od prodavatelja da otkloni nedostatak na robi, te bez obzira na ishod reklamacije nema više pravo na ponovni zahtjev za reklamaciju. isti nedostatak.

7.36. Ako prodavatelj okonča postupak reklamacije opravdanim odbijanjem reklamacije robe, može ponuditi kupcu otklanjanje nedostataka o trošku kupca. U slučaju opravdanog odbijanja reklamacije, prodavatelj može zahtijevati i naknadu troškova nastalih obradom reklamacije, posebno u vezi s dijagnostikom kvara od strane treće strane (ovlašteni servis) i prijevozom roba.

7.37. Ukoliko prodavatelj okonča reklamacijski postupak obrazloženim odbijanjem reklamacije, a kupac se ne slaže s ishodom reklamacije, svoje pravo na otklanjanje nedostatka može tražiti sudskim putem.

8. ODUTAJANJE OD UGOVORA

8.1. Prodavatelj ima pravo odustati od ugovora iz razloga utvrđenih ovim Općim uvjetima i općeobvezujućim zakonskim propisima. Prodavatelj također ima pravo odustati od ugovora zbog rasprodaje zaliha, nedostupnosti robe ili ako je proizvođač, uvoznik ili dobavljač robe ugovorene u ugovoru prekinuo proizvodnju ili izvršio takve ozbiljne promjene da je nemoguće ispuniti obveze prodavatelja proizašle iz ugovora ili iz razloga više sile, ili ako, ni nakon poduzimanja svih napora koji se od njega mogu opravdano zahtijevati, nije u mogućnosti isporučiti robu kupcu u roku određenom ovim OUP ili po dogovorenoj cijeni. Prodavatelj je dužan o ovoj činjenici bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti kupca i vratiti mu sve uplate. To ne utječe na pravo ugovornih strana da se dogovore o alternativnoj izvedbi ili promijenjenoj cijeni.

8.2. Prodavatelj ima pravo odustati od ugovora čak i ako je prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora došlo do očite pogreške u iznosu kupoprodajne cijene naznačene za robu (npr. netočno postavljen decimalni zarez, nedostaje znamenka, kupoprodajna cijena očito ne odgovara uobičajena tržišna cijena).

8.3. Kupac ima pravo odustati od ugovora samo iz razloga utvrđenih ovim dijelom Općih uvjeta ili općeobvezujućim pravnim propisom. Kupac - poduzetnik nema pravo odustati od ugovora iz razloga za koje prema prvom dijelu ovih OUP-a ima pravo odustati od ugovora samo kupac - potrošač (npr. odustati od ugovora i bez navođenja razloga u roku 14 dana).

9. ZAVRŠNE ODREDBE

9.1. Ovi OUP su sastavljeni su 01.02.2022., a posljednji put izmijenjeni i dopunjeni 03.02.2023. Prodavatelj ima pravo promijeniti ove OUK. Pravni odnos između ugovornih strana uvijek je uređen Općim uvjetima poslovanja koji su važeći i na snazi u trenutku slanja narudžbe.

9.1A. Prodavač prikazuje recenzije pojedinačnih proizvoda i recenzije ukupnog dojma korisnika. Recenzije mogu uključivati ​​i usmenu ocjenu. Prodavatelj osigurava autentičnost recenzija tehničkim sredstvima na način da poziva samo osobe koje su stvarno kupovale kod njega da napišu/daju recenziju, što može učiniti i putem treće strane (komparatora ili portala za recenzije). Ne dovodeći u pitanje vjerodostojnost recenzija, prodavatelj zadržava pravo ne prikazati sve recenzije ili dati prioritet prikazu recenzija koje on odredi.

9.2. Ove OUK sastavljeni su na slovačkom jeziku. Ako su ovi Opći uvjeti sastavljeni na jeziku koji nije slovački, njihova verzija na slovačkom uvijek ima prednost pred verzijom na drugom jeziku.

9.3. Ako je ugovor sklopljen u pisanom obliku, svaka njegova izmjena mora biti u pisanom obliku. Ugovorne strane su se dogovorile da će se komunikacija između njih odvijati uglavnom putem e-mail poruka i pisama.

9.4. Pravni odnosi između ugovornih strana uređeni su ugovorom, ovim Općim uvjetima, odredbama Zakona br. 513/1991 Coll. Trgovački zakonik s izmjenama i dopunama i drugi opće obvezujući pravni propisi Republike Slovačke.

9.5. U slučaju sukoba između odredbi kupoprodajnog ugovora i ovih Općih uvjeta, mjerodavne su odredbe kupoprodajnog ugovora. U slučaju sukoba između odredbi ovih OUK i odredbi kupoprodajnog ugovora o kojem su ugovorne strane pojedinačno pregovarale, mjerodavne su odredbe kupoprodajnog ugovora.

9.6. Ugovorne strane će učiniti sve što se od njih može zahtijevati da sve sporove, proturječja ili potraživanja proizašla između njih iz ovih OUK, iz ugovora ili u vezi s njima riješe mirnim putem. Ako ugovorne strane ne riješe bilo koji spor proizašao iz ovih OUK-a ili iz ugovora mirnim putem, uključujući spor oko njegove valjanosti, tumačenja ili otkaza, za rješavanje takvog spora isključivo su nadležni slovački sudovi.

10. LISTA DODATAKA

10.1. Nedieljiv dio drugog dijela OUK su ovi dodaci:

 1. Dodatak br. 1 uz OUK Obrazac za reklamacije
 2. Dodatak br. 3 uz OUK: Dopunske usluge
 3. Dodatak br 4 uz OUK: Opći uvjeti vjernosnog programa Muziker club

10.2. Dodatak br. 2 uz OUK: Obrazac za odustajanje od ugovora se za kupca – poduzetnika ne primjenjuje.

Dodatak br. 1: Obrazac za reklamacije

Obrazac za reklamacije

Kako bismo ubrzali proces reklamacije, ispunite ovaj obrazac i priložite ga uz robu namijenjenu reklamaciji. Roba mora biti pažljivo zapakirana, jer prodavatelj ne snosi odgovornost za oštećenja uzrokovana prijevoznikom tijekom transporta, već samo za propadanje robe nakon što je uredno primljena u skladu s Općim uvjetima poslovanja.

Prodavač:
MUZIKER, a.s.
sa sjedištem Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Slovačka Republika
upisano u trgovački registar Gradskog suda Bratislava III, odjeljak: Sa, dio br. 3337/B
ID broj: 35 840 773
(u daljnjem tekstu "prodavač")

Kupac:

Ime i prezime:
Ulica i kućni broj:
Poštanski broj / Grad:
E-mail:
Telefon:
IBAN računa (u slučaju povrata novca):

(dalje samo „kupac“ ili „ja“)

Kao kupac sklopio sam s prodavateljem niže naveden kupoprodajni ugovor za niže navedenu robu, koju ovim putem reklamiram prodavatelju uz opis dolje navedenih nedostataka.

Broj tačuna 2):
Datum sklapanja ugovora 1)
Datum ostvarivanja reklamacije


Reklamirana roba
 
Naziv 3):
Popis závad 4):


Koji način rješavanja reklamacije preferirate (križićem označite odabir)*

▢ Popravak
▢ Zamjenu
▢ Povrat novca
▢ Primjeren popust na robu

*O konačnom načinu obrade reklamacije obavijestit ćemo vas nakon dijagnosticiranja kvara.
Lista dodataka

Potpis:

Objašnjenja:

 1. Datum kada je potvrda o prihvaćanju narudžbe od strane prodavatelja dostavljena kupcu. Nemojte navoditi dan kada je nalog kreiran, niti dan kada smo Vas obavijestili o registraciji naloga.
 2. Račun i broj narudžbe poslali smo Vam e-mailom prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora.
 3. Naziv i šifru robe možete pronaći na računu ili e-mailu koji smo Vam poslali prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora.
 4. Navedite točan opis nedostataka. Postupanje po reklamacijama odnosi se samo na greške koje navede kupac.

Uputa za kupca-potrošača: Ukoliko se radi o otklonivom nedostatku, kupac ima pravo isti otkloniti bez naknade, pravodobno i uredno. Prodavatelj je dužan nedostatak ukloniti bez nepotrebnog odgađanja. Umjesto otklanjanja nedostatka, kupac može zahtijevati zamjenu stvari, ili ako se nedostatak odnosi samo na dio stvari, zamjenu dijela, ako to ne uzrokuje nerazumne troškove za prodavatelja s obzirom na cijenu artikla. robu ili težinu nedostatka. Prodavatelj uvijek može zamijeniti neispravnu stvar umjesto otklanjanja nedostatka, ako to ne uzrokuje veće poteškoće za kupca.
Ukoliko se radi o nedostatku koji se ne može otkloniti i koji onemogućuje pravilno korištenje artikla kao artikla bez nedostataka, kupac ima pravo zamijeniti artikl ili odstupiti od ugovora. Ista prava pripada kupcu ako se nedostaci mogu otkloniti, ali ako kupac ne može pravilno koristiti stvar zbog ponovnog pojavljivanja nedostatka nakon popravka ili zbog većeg broja nedostataka. Ukoliko postoje drugi nepopravljivi nedostaci, kupac ima pravo na razuman popust od cijene artikla.

Dodatak br. 2: Obrazac za odstupanje od ugovora

Obrazac za odstupanje od ugovora

Prodavatelj:
MUZIKER, a.s.
sa sjedištem Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Slovačka Republika
upisano u trgovački registar Gradskog suda Bratislava III, odjeljak: Sa, dio br. 3337/B
ID broj: 35 840 773
povratna adresa: Muziker (Povratak), P3 2, 1102 Lozorno, 900 55 Lozorno, Slovačka
(u daljnjem tekstu "prodavatelj")

Kupac/Potrošač:

Ime i prezime, titula:
Trajan boravak:
Adresa za dostavu:
Kontakt (e-mail adresa i/ili broj telefona):

(dalje samo „kupac“ ili „ja“)

Kao potrošač sam s prodavateljem klopio ugovor dne ________________ 1) za niže pecificiranu robu, od kojeg ovim putem odustajem.

Broj računa i narudžbe 2):

Datum preuzimanja robe:

Roba koju vraćam prodavatelju (naziv i kod robe) 3):

Razlog za odustajanje od ugovora/povrata robe 4):

Uputa za potrošača: Kupac je dužan robu zajedno s pratećom opremom, uključujući i dokumentaciju, vratiti prodavatelju najkasnije u roku od 14 dana od dana odustajanja od ugovora na jedan od načina navedenih u Općim uvjetima. Prodavatelj nije dužan kupcu vratiti uplaćena sredstva prije nego što mu je roba isporučena ili dok kupac ne dokaže da je robu vratio prodavatelju, osim ako prodavatelj predloži da robu preuzme osobno ili preko osobe ovlaštene od strane mu. U slučaju da kupac odustane od ugovora i isporuči prodavatelju robu koja je rabljena ili oštećena ili je njezina vrijednost smanjena kao posljedica takvog postupanja koje nadilazi postupanje potrebno za utvrđivanje svojstava i funkcionalnosti robe, Prodavatelj ima pravo na naknadu štete od kupca u visini vrijednosti popravka robe i vraćanja robe u prvobitno stanje.Način povrata kupoprodajne cijene:

▢ Na IBAN j računa:
▢ Na drugi način:
Potpis:

Objašnjenja:

 1. Datum kada je potvrda o prihvaćanju narudžbe od strane prodavatelja dostavljena kupcu. Nemojte navoditi dan kada je nalog kreiran, niti dan kada smo Vas obavijestili o registraciji naloga. Navođenje ovih podataka nije obavezno, ali će nam pomoći da ubrzamo registraciju vraćene robe i povrat uplate.
 2. Račun i broj narudžbe poslali smo Vam e-mailom prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora. Navođenje ovih podataka nije obavezno, ali će nam pomoći da ubrzamo registraciju vraćene robe i povrat uplate.
 3. Naziv i šifru robe možete pronaći na računu ili e-mailu koji smo Vam poslali prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora. Navođenje ovih podataka nije obavezno, ali će nam pomoći da ubrzamo registraciju vraćene robe i povrat uplate.
 4. Imate pravo odustati od ugovora bez navođenja razloga. Ako ne želite navesti razlog, ostavite polje prazno.

Dodatak br. 3: Dodatne usluge

ODJELJAK I.
OPSEG I DEFINICIJA POJMOVA

 1. Ovaj prilog br. 3. OUK-a: Dodatne usluge (u daljnjem tekstu: ovaj Aneks) utvrđuju se dodatna prava i obveze ugovornih strana vezano uz dodatne usluge navedene u ovom Aneksu.
 2. Pojmovi koji nisu definirani ovim prilogom imaju isto značenje koje im daje prvi dio Općih uvjeta, ako je kupac dodatne usluge potrošač, odnosno drugi dio Općih uvjeta, ako je kupac dodatna usluga je poduzetnik.
 3. Za dodatnu uslugu se u vrhu ovog dodatka razumiju:
  1. Produženo jamstvo
  2. Osiguranje pošiljke
  3. Neposredna zamjena: Uvjeti korištenja ove usluge su regulirani pravilima navedenim na ovoj stranici.
  (u daljnjem tekstu "dodatne usluge")
 4. Sve dodatne usluge su dobrovoljne i daju se kupcu isključivo na temelju njegove volje. Prodavatelj ni u kojem slučaju ne uvjetuje sklapanje ugovora ili uredno ispunjavanje svojih obveza narudžbom bilo koje od dodatnih usluga.
 5. Ukoliko kupac želi naručiti dodatnu uslugu ili usluge, označit će odgovarajuću kućicu ili kućice tijekom procesa kreiranja narudžbe; dodatno naručivanje dodatne usluge nije moguće. Obvezujućim prihvaćanjem prijedloga za sklapanje kupoprodajnog ugovora koji uključuje dodatnu uslugu, nastaje i ugovor o dodatnim uslugama (u daljnjem tekstu „ugovor o dodatnim uslugama“).
 6. Prodavatelj zadržava pravo ne ponuditi dodatne usluge za pojedine proizvode. O dostupnosti pojedinih dodatnih usluga za pojedinu robu kupac se informira prilikom kreiranja narudžbe.
 7. Dodatne usluge moguće je kombinirati ili naručiti zasebno.
 8. Prodavatelj odgovara za nedostatke dodatnih usluga. Za rješavanje pritužbi primjenjuje se Žalbeni postupak.

ODJELJAK II.
PRODUŽENO JAMSTVO

1. SVRHA, OPSEG I TRAJANJE PRODUŽENOG JAMSTVA

1.1. Dodatna usluga produljenog jamstva podrazumijeva radnju prodavatelja ili trećih osoba koje on odredi, koja se sastoji od primanja obavijesti o nedostacima proizvoda, njihove procjene i otklanjanja nakon isteka jamstvenog roka na način i pod uvjetima utvrđenim ovim člankom (u daljnjem tekstu: kao "Produljeno jamstvo"). Produljeno jamstvo nije odgovornost prodavatelja za nedostatke proizvoda prema opće obvezujućim zakonskim propisima, već komercijalna usluga koja se nudi kupcu uz naknadu. Visina naknade za uslugu Produženog jamstva individualna je za svaki proizvod i o njoj se kupac obavještava putem e-trgovine tijekom procesa kreiranja narudžbe.

1.2. Ako u ovom odjeljku nije drugačije određeno, na pravne odnose između ugovornih strana koji proizlaze iz Produljenog jamstva primjenjuje se Reklamacijski postupak.

1.3. Produljeno jamstvo odnosi se samo na one nedostatke koji su obuhvaćeni jamstvom prema Pravilniku o reklamacijama. Slučajevi za koje prestaje pravo na besplatni popravak prema Reklamacijskom postupku ujedno su i slučajevi za koje prodavatelj može odbiti izvršenje iz produženog jamstva. Prodavatelj može odbiti odbiti u vremenu da kupaći nije najgore svoje požalivanje iz Produljenog jamstva bez nepotrebnog odgađanja nakon što je otkrio nedostatak ili da je nastavio koristiti robu unatoč nedostatku.

1.4. Produljeno jamstvo počinje teći sljedećeg dana od dana isteka jamstvenog roka utvrđenog općeobvezujućim zakonskim propisom ili dogovorenog između ugovornih strana.

1.5. Trajanje produženog jamstva može se pregovarati na razdoblje od jedne, dvije ili tri godine.

2. PRIJAVA I POSTUPAK ZA RJEŠAVANJE ZAHTJEVA IZ PRODUŽENOG JAMSTVA

2.1. Ako kupac ostvaruje reklamaciju iz Produljenog jamstva, dužan je to učiniti na način predviđen za reklamaciju prema Postupku reklamacije. U tu svrhu kupac će koristiti obrazac za reklamaciju koji čini prilog br. 1. ovih OUK-a ili elektroničkim obrascem na web stranici prodavatelja.

2.2. Kupac je dužan ostvariti reklamaciju iz Produljenog jamstva bez nepotrebnog odgađanja nakon što je nedostatak robe postao očit. U suprotnom, zahtjev iz Produljenog jamstva prestaje vrijediti.

2.3. U slučaju otklonjivog kvara na robi pokrivenoj Produljenim jamstvom, prodavatelj će ga popraviti besplatno.

2.4. U slučaju nepopravljivog nedostatka na robi, koji je pokriven Produljenim jamstvom, kupac ima pravo na povrat robe, a prodavatelj će mu isplatiti preostalu vrijednost robe u obliku financijskog kredita, koji kupac može se prijaviti za sljedeću kupnju kod prodavatelja.

2.5. Preostala vrijednost robe izračunava se tako da se nabavna cijena umanjuje za jedan posto za svaki mjesec, uključujući početak mjeseca od dana isporuke robe.

2.6. Prodavatelj će zahtjev iz Produljenog jamstva riješiti bez nepotrebnog odgađanja, no rješavanje takvog zahtjeva u opravdanim slučajevima može trajati dulje od 30 dana, posebice ako je to potrebno zbog dugotrajne dijagnostike kvara i/ili popravka robe.

2.7. Produljeno jamstvo počinje prema ovom odjeljku bez obzira na to je li i koliko puta kupac podnio zahtjev tijekom jamstvenog razdoblja, osim ako nije drugačije navedeno u nastavku. Ako je reklamacija uložena tijekom jamstvenog roka u skladu s Reklamacijskim postupkom, ista je riješena:

 1. popravak reklamirane robe, ta činjenica ne utječe na početak Produljenog jamstva,
 2. zamjenom robe produženo jamstvo počinje teći sljedeći dan od dana isteka jamstvenog roka za zamijenjenu robu,
 3. povratom kupoprodajne cijene, odn odustajanjem od ugovora prestaje produženo jamstvo,
 4. davanjem odgovarajućeg popusta na kupovnu cijenu, ta činjenica ne utječe na početak Produljenog jamstva, ali se Produljeno jamstvo ne odnosi na nedostatke proizvoda za koje je osiguran odgovarajući popust,
 5. opravdanog odbijanja zahtjeva, ta činjenica ne utječe na početak Produljenog jamstva.

3. RASKID PRODUŽENOG JAMSTVA

3.1. Usluga produženog jamstva se raskida:

 1. istekom vremena za koje je ugovoreno,
 2. odustanak jedne od ugovornih strana od ugovora,
 3. odustajanjem kupca – potrošača od ugovora o produženom jamstvenom servisu.

3.2. U slučaju prekida Produljenog jamstva prema dopisu b) i c) prethodnog stavka, prodavatelj će kupcu vratiti naknadu za Produljeno jamstvo na sljedeći način a za uvjetima utvrđenim ovim Općim uvjetima. Ovo ne utječe na odredbe ovih OUK-a o odustajanju od ugovora.

3.3. Kupac - potrošač ima pravo bez navođenja razloga odustati od ugovora o dodatnim uslugama u roku od 14 dana od dana njegovog sklapanja. Odustajanje samo od ugovora o dodatnoj usluzi ne utječe na trajanje kupoprodajnog ugovora. Postupak za odustajanje od kupoprodajnog ugovora prema ovim Općim uvjetima prikladno će se koristiti i za odustajanje od dodatnog ugovora.

3.4. Ukoliko jedna od ugovornih strana odustane od ugovora, otkazuje se i usluga Produljenog jamstva, a prodavatelj kupcu vraća naknadu za Produljeno jamstvo na način i pod uvjetima utvrđenim ovim Općim uvjetima. Ovo ne utječe na odredbe ovih OUK-a o odustajanju od ugovora.

ODJELJAK III.
OSIGURANJE POŠILJKE

1. SVRHA I OPSEG OSIGURANJA POŠILJKE, DEFINICIJA POJMOVA

1.1. Pod uslugom osiguranja pošiljke podrazumijeva se djelatnost prodavatelja koja se sastoji od promptnog zaprimanja obavijesti o nedostacima robe nastalim tijekom prijevoza i njihovog promptnog otklanjanja zamjenom robe za novu izvan postupka reklamacije, na način i pod uvjetima utvrđeno ovim odjeljkom (u daljnjem tekstu "Trenutna razmjena"). Ugovor o dodatnoj usluzi Osiguranje pošiljke nije ugovor o osiguranju i tako uspostavljen odnos između ugovornih strana nije osiguranje u smislu općeobvezujućih pravnih propisa. Osiguranje pošiljke je komercijalna usluga koja se nudi kupcu uz naknadu.

1.2. Osiguranje pošiljke ne ograničava niti uvjetuje odgovornost prodavatelja za nedostatke proizvoda prema opće obvezujućim zakonskim propisima i Reklamacijskom postupku.

1.3. Osiguranje pošiljke se odnosi samo na

 1. oštećenje ili uništenje robe koje je vjerojatno nastalo tijekom prijevoza i
 2. robu koja je predmet kupoprodajnog ugovora za koju je sklopljen ugovor za ovu dodatnu uslugu.

1.4. Zahtjev iz osiguranja pošiljke ne može se primijeniti

 1. na robu ili štetu osim onih navedenih u prethodnom stavku, ili
 2. nakon što je uzalud protekao rok za podnošenje zahtjeva.

2. UVJETI I NAČINI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA OSIGURANJE POŠILJKE

2.1. Kupac je dužan reklamaciju iz osiguranja pošiljke ostvariti kod prodavatelja bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije sljedeći radni dan nakon isporuke robe. Ako se roba isporučuje kupcu zasebno, reklamacijski rok teče zasebno za svaku robu.

2.2. Zahtjev osiguranja pošiljke podnosi se pisanim putem e-mailom na adresu prodavatelja: hrvatska@muziker.com (u daljnjem tekstu "Obavijest"). Obavijest sadrži identifikaciju kupca, broj računa i narudžbe te detaljan opis oštećenja robe, uključujući fotodokumentaciju.

2.3. Nakon primitka obavijesti od strane prodavatelja, ugovorne strane dogovaraju datum i način povrata robe prodavatelju. Prodavatelj će novu robu poslati kupcu na isti način koji je kupac odabrao u svojoj narudžbi, bez nepotrebnog odgađanja nakon što se originalna roba vrati prodavatelju. U slučaju da zamjena oštećene robe za novu nije moguća zbog rasprodanih zaliha ili nedostupnosti robe, prodavatelj može s kupcem dogovoriti isporuku drugog roba. Troškove originalnih povrata i isporuke nove robe snosi prodavatelj.

2.4. Roba koja se šalje kupcu umjesto originalne robe pokrivena je osiguranjem pošiljke na isti način kao i originalna roba, automatski i bez obveze dodatnih plaćanja.

3. PRUŽANJE USLUGE I RASKID OD UGOVORA

3.1. Kupac-potrošač ima pravo odustati od ugovora o dodatnoj usluzi i bez navođenja razloga u roku od 14 dana od dana njegovog sklapanja, a najkasnije do njegove pune realizacije. Odustajanje samo od ugovora o dodatnoj usluzi ne utječe na trajanje kupoprodajnog ugovora. Postupak za odustajanje od kupoprodajnog ugovora prema ovim Općim uvjetima prikladno će se koristiti i za odustajanje od dodatnog ugovora.

3.2. Iz prirode i svrhe usluge osiguranja pošiljaka proizlazi da je početak njezinog pružanja moguć tek prije isteka roka za odustanak od ugovora, te da se ista smatra u cijelosti pruženom istekom roka u kojem kupac može ostvariti reklamaciju koja proizlazi iz iste, ili isporukom nove ili drugačije robe.

3.3. Prodavatelj obavještava kupca da davanjem suglasnosti (slanjem narudžbe) za početak pružanja usluge prije isteka roka za odustanak, kupac gubi pravo odustati od ugovora o dodatnoj usluzi nakon što je usluga u potpunosti isporučena.

3.4. Slanjem narudžbe kupac to izjavljuje

 1. a) je uredno obaviješten o nemogućnosti odustajanja od ugovora o dodatnoj usluzi prema prethodnom stavku a
 2. b) pristaje na početak pružanja usluge osiguranja pošiljke prije isteka roka za odustajanje.

3.5. Ovim se ne utječe na pravo kupca - potrošača na odustanak od kupoprodajnog ugovora prema ovim OU, kao ni pravo na podnošenje prigovora prema Reklamacijskom postupku. Ukoliko kupac odustane od kupoprodajnog ugovora nakon isteka roka za reklamaciju ove dodatne usluge, prodavatelj nema obvezu vratiti kupcu uplaćeni iznos usluge osiguranja pošiljke.

ODIJELJAK IV.
DOSTAVA DIREKTNO U STAN

1. NAMJENA I OPSEG USLUGE DOSTAVE DIREKTNO U STAN

1.1. Usluga Dostava direktno u stan (u daljnjem tekstu „Dostava u stan“ ili „Dostava“) podrazumijeva djelatnost prijevoznika uz posredovanje prodavatelja za kupca, a sastoji se od dostave robe izvan okvira uobičajene dostave, prema upitu do stana, odnosno slične prostorije koje odredi kupac.

1.2. Dostava u stan je komercijalna usluga koja se nudi kupcu uz naknadu.

1.3. Prodavatelj zadržava pravo ponuditi Dostavu u stan samo u zemljama i/ili regijama koje je sam odabrao na temelju nediskriminirajućih kriterija koje je sam odredio, kao i pravo da promijeni te kriterije u bilo kojem trenutku prema vlastitom nahođenju.

2. UVJETI I NAČIN DOSTAVE U STAN

2.1. Kupac je dužan surađivati ​​s prijevoznikom i stvoriti potrebne uvjete za dovoz robe u stan. U tu svrhu kupac je dužan osigurati slobodan pristup prostorijama u koje će roba biti isporučena, osigurati dovoljno prostora, uključujući i prijelazne dijelove, za rukovanje robom te, po potrebi, poduzeti potrebne mjere za sprječavanje oštećenja (na primjer, prekrivanjem poda, zaštitom uglova zidova, uklanjanjem lomljivih predmeta oko rukovanja robom itd.).

2.2. Ni prodavatelj ni prijevoznik nisu odgovorni za nemogućnost isporuke ili za štetu nastalu ne omogućavanjem potrebne suradnje. Kupac je također dužan nadoknaditi štetu prodavatelju ili prijevozniku nepružanjem potrebne suradnje.

3. PRUŽANJE USLUGE I ODUSTAJANJE OD UGOVORA

3.1. Kupac-potrošač ima pravo odustati od ugovora o dodatnoj usluzi bez navođenja razloga u roku od 14 dana od dana njegovog sklapanja, a najkasnije do njegove pune realizacije. Odustajanje samo od ugovora o dodatnoj usluzi ne utječe na trajanje kupoprodajnog ugovora. Postupak odustajanja od kupoprodajnog ugovora prema ovim Općim uvjetima će se na odgovarajući način koristiti i za odustajanje od dodatnog ugovora.

3.2. Iz prirode i svrhe usluge Dostava u stan proizlazi da je početak pružanja iste moguć tek prije isteka roka za odustanak od ugovora, te da se ista smatra u cijelosti izvršenom isporukom robu na za to određeno mjesto. U smislu ovog stavka, roba se smatra isporučenom čak i ako ju je prijevoznik pokušao isporučiti, ali to nije bilo moguće izvršiti zbog ne poštivanja obveza kupca iz stavka 2.1.

3.3. Prodavatelj obavještava kupca da davanjem suglasnosti (slanjem narudžbe) za početak pružanja usluge prije isteka roka za odustanak od ugovora, kupac gubi pravo odustati od ugovora o dodatnoj usluzi nakon pune isporuke servis.

3.4. Slanjem narudžbe kupac izjavljuje da:

 1. je uredno obaviješten o nemogućnosti odustajanja od ugovora o dodatnoj usluzi prema prethodnom stavku i
 2. pristaje na početak pružanja usluge Dostava u stan prije isteka roka za odustanak od ugovora.

3.5. Ovim se ne utječe na pravo kupca – potrošača na odustanak od kupoprodajnog ugovora prema ovim OUK, niti pravo na podnošenje prigovora prema Reklamacijskom postupku.

Dodatak br. 4: Opći uvjeti vjernosnog programa Muziker SMILE

1. OPSEG I DEFINICIJA POJMOVA

1.1. Ovim Općim uvjetima programa vjernosti MUZIKER SMILE (u daljnjem tekstu „uvjeti članstva“) uređuju se uvjeti članstva u programu vjernosti MUZIKER SMILE (u daljnjem tekstu „klub“) i povezani odnosi između kluba operatera, a to je Muziker, a.s., sa sjedištem na adresi Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Slovačka Republika, IČO 35 840 773, upisano u trgovački registar Općinskog suda Bratislava III, odjeljak: Sa, uložak br. 3337/B (u daljnjem tekstu: nositelj) i član kluba, koji je fizička ili pravna osoba koja je izrazila volju postati članom kluba i ispunila uvjete za članstvo (u daljnjem tekstu: kao "član kluba" ili "član") (operator i član kluba također odvojeno "ugovorne strane" ili zajedno "ugovorne strane").

1.2. Sustav vjernosti kupaca MUZIKER SMILE sustav je pogodnosti za kupce Muzikera. Unatoč tome što su ovi Opći uvjeti regulirali prava i obveze ugovornih strana u kupoprodajnom ugovoru sklopljenom putem e-trgovine, pogodnosti kluba moguće je koristiti iu fizičkim mjestima prodavatelja.

1.3. Ovi uvjeti članstva sastavni su dio ovih Općih uvjeta u kojima se operator naziva i prodavateljem. Član kluba ne mora biti kupac u smislu ovih OUK.

1.4. Pojmovi koji nisu definirani ovim prilogom imaju isto značenje koje im daje prvi dio Općih uvjeta kupnje ako je kupac potrošač, odnosno drugi dio Općih uvjeta kupnje ako je kupac poduzetnik.

2. OSNIVANJE, TRAJANJE I PRESTANAK ČLANSTVA

2.1. Članstvo u klubu stječe se dodjelom članske kartice vjernosti (u daljnjem tekstu: kartica vjernosti) koja se nakon uspješne registracije članstva dostavlja putem elektroničke pošte (e-maila).

2.2. Članstvo se može registrirati kao dio registracije korisnika na web stranici ili na jednoj od fizičkih lokacija operatera, bilo prilikom kreiranja narudžbe ili zasebno. Nadalje, članstvo se može registrirati tako da kupac koji je ranije otvorio korisnički račun, ali bez trenutne registracije u klubu, šalje novu narudžbu u stanju aktivne prijave na ovaj račun. Registracija računa na web stranici operatera nije moguća bez registracije u klubu.

2.3. Retroaktivna registracija članstva nije moguća. Također nije moguće tražiti natrag pogodnosti kluba. Ukoliko se radi o upisu u klub prema čl. 2.2. druge rečenice ovih uvjeta članstva, članstvo u klubu neće se zasnivati ​​ranije od dana slanja naloga.

2.4. Članstvo je besplatno i kreira se na neodređeno vrijeme.

2.5. Članstvo u klubu, kartica vjernosti i pogodnosti kluba nisu prenosivi.

2.6. Članstvo prestaje otkazivanjem registracije članstva od strane operatera. Operater otkazuje članstvo na temelju pisanog otkaza članstva članu kluba ili na temelju vlastite odluke. Operater će posebno otkazati članstvo ako je član prekršio uvjete članstva ili ako operater opravdano sumnja da član koristi klub protivno opće obvezujućim zakonskim propisima ili radi kršenja prava trećih osoba, radi omogućavanja kriminalne aktivnosti ili zbog osnovane sumnje da je stvarni korisnički klub ili korisnički račun osoba koja nije registrirana osoba. Ukoliko član kluba prekine članstvo, operater će otkazati članstvo u primjerenom roku od dana primitka otkaza članstva.

2.7. Bez obzira na način i razlog prekida, prekid članstva ima za posljedicu nepovratan gubitak svih neiskorištenih raspoloživih i rezerviranih bodova te deaktivaciju kartice vjernosti člana.

3. POGODNOTI ČLANSTVA U KLUBU

3.1. Pogodnosti članstva u klubu su naime:

 1. sustav vjernosnih bodova,
 2. Produženi rok za odustanak od ugovora,
 3. Produženo jamstvo
(dalje samo „pogodnosti članstva“).

3.2. Pogodnosti članstva prema točci b) a c) prethodnog stavka može koristiti samo član koji je potrošač.

3.3. Obračun naknada iz st. 3.1 je minimalni raspon beneficija. Aktualni raspon pogodnosti objavljen je na web stranici operatera. Operater zadržava pravo promjene opsega pogodnosti.

4. SISTEM VJERNOSNIH BODOVA

4.1. Za sistem vjernosnih bodova se razumije sustav vjernosti za prikupljanje bodova i njihovu primjenu na način i pod uvjetima utvrđenim ovim uvjetima članstva.

4.2. Član bodove prikuplja kupnjom robe kod operatera. Broj bodova koje član može dobiti nakon ispunjenja uvjeta ovisi o kupoprodajnoj cijeni robe, pri čemu vrijedi pravilo da član dobiva jedan bod za svaki uplaćeni euro. U slučaju da je kupoprodajna cijena robe navedena u eurima manjim od eura, bodovi će se preračunati prema tečaju koji trenutno koristi operater i prikazati kupcu u košarici, ili tijekom procesa kupnje. Operater ima pravo, prema vlastitom nahođenju, za kupnju određenog proizvoda dodijeliti drugačiji broj bodova (manje ili više) od navedenog u ovom stavku.

4.3. Uvjet za dobivanje bodova je

 1. pri kupnji putem e-trgovine: članstvo u klubu, posjedovanje kartice vjernosti, registracija korisničkog računa na web stranici operatera, kupnja uz prijavu na korisnički račun i pozitivna bodovna vrijednost objavljena na detalju artikla proizvoda. u katalogu asortimana na e-trgovini;
 2. pri kupnji u fizičkim trgovinama: članstvo u klubu, dokaz o posjedovanju kartice vjernosti (predočenjem kartice vjernosti, dokazom broja kartice vjernosti ili e-mail adresom koja je vezana uz registraciju), važeću registraciju na korisnički račun na web stranici operatora i pozitivnu vrijednost boda objavljenu na detalju odgovarajuće stavke proizvoda u katalogu asortimana na web stranici operatera.

4.4. Ako je kupoprodajna cijena za robu pojedinačno dogovorena ili izmijenjena, ili ako član primijeni kupon za popust na robu ili na cjelokupnu narudžbu, pravo na dobivanje bodova koji pripadaju ovoj robi ili narudžbi može biti smanjeno, ili ne mora nastati na svi. Isto tako, nema pravo na bodovanje za kupnju robe koja je predmet narudžbe, u kojoj su prethodno stečeni bodovi samo djelomično primijenjeni. Bodovi se ne mogu otkupiti redoslijedom kojim se trebaju zaraditi.

4.5. Ukoliko je ugovor sklopljen putem e-trgovine, članu se pripisuju dobiveni bodovi te će njima moći raspolagati najranije nakon 30 dana od dana preuzimanja robe. Ako je ugovor sklopljen u fizičkoj trgovini, članu se pripisuju osvojeni bodovi i njima može odmah raspolagati; ovo ne vrijedi ako je član odabrao opciju plaćanja na rate ili putem računa. U tom slučaju, dobiveni bodovi će biti priznati članu i moći će njima raspolagati najranije nakon 30 dana od dana primitka uplate od strane operatera.

4.6. Trenutačni broj raspoloživih bodova bit će prikazan članu kluba u stanju aktivne prijave na njegov korisnički račun ili prilikom kupnje u nekoj od trgovina na blagajni za obavljenu kupnju ili će mu se ta informacija dostaviti od strane osoblja za kupce fizičke trgovine na zahtjev.

4.7. Ako član kluba u roku od 24 mjeseca od zadnje kupnje ne izvrši novu kupnju aktivno prijavljen putem mreže ili osobno u fizičkoj trgovini koristeći karticu vjernosti, dotad zarađeni bodovi će prestati vrijediti. Nije odlučujuća činjenica je li ta nova kupnja dovela do stjecanja novih bodova ili su pritom bili utrošeni raspoloživi bodovi.

4.8. Osvojene bodove može koristiti tako da član prije slanja narudžbe odabere količinu raspoloživih bodova u narudžbi. Ovako odabrani broj bodova odražava se na umanjenje kupoprodajne cijene, dok vrijedi da se za svaki iskorišteni bod kupoprodajna cijena umanjuje za jedan eurocent. Na ovaj način također je moguće dobiti robu bez naknade ako se kupoprodajna cijena snizi na 0 € (drugim riječima: nula eura).

4.9. Osvojeni bodovi mogu se iskoristiti samo putem e-trgovine operatera. Nije moguće iskoristiti bodove za kupnju u fizičkim prodavaonicama operatera.

4.10. U slučaju odustajanja od kupoprodajnog ugovora od strane jedne od ugovornih strana na bilo koji način, operater nije dužan vratiti obračunate bodove članu kluba. Ukoliko član kluba obračunavanjem bodova nije smanjio kupoprodajnu cijenu na 0 € i platio je sniženu kupoprodajnu cijenu, operater će izvršiti povrat uplate samo u iznosu snižene kupoprodajne cijene.

5. PRODUŽEN ROK ZA ODUSTAJANJE OD UGOVORA

5.1. Član kluba ima pravo odustati od ugovora sklopljenog putem e-trgovine bez navođenja razloga i nakon isteka zakonskog roka za odustajanje od 14 dana, prije isteka roka od 30 dana od dana isporuke robe. (u daljnjem tekstu "produljeno razdoblje").

5.2. Uvjet za ostvarivanje ovog prava je članstvo u klubu, posjedovanje kartice vjernosti i slanje narudžbe dok ste prijavljeni na korisnički račun. Pravo na odustanak od ugovora u produljenom roku odnosi se samo na robu koja je predmet narudžbe prema prethodnoj rečenici i koja je neoštećena i bez znakova uporabe u originalnom pakiranju.

5.3. U slučaju odustajanja od ugovora u duljem roku, operater neće vratiti gotovinu članu kluba, već će mu omogućiti financijski kredit u visini kupoprodajne cijene, koji član kluba može zatražiti za sljedeća kupnja kod operatera.

5.4. Odustajanje od ugovora u produljenom roku nije moguće u istim slučajevima kada odustajanje od ugovora u zakonskom roku nije moguće. Ostale odredbe ovih OUK-a o odustajanju od ugovora primjenjivat će se na odgovarajući način.

5.5. Ovim se ne utječe na pravo kupca - potrošača na odustanak od kupoprodajnog ugovora prema ovim OUK, kao ni pravo na podnošenje prigovora prema Reklamacijskom postupku.

6. PRODUŽENO JAMSTVO

6.1. Za robu pokrivenu jamstvenim rokom od najmanje 24 mjeseca, uz ispunjenje uvjeta iz ovog članka 6 pokriveno je dodatnom uslugom Produljenog jamstva.

6.2. Uvjet za produženo jamstvo je članstvo u klubu, posjedovanje kartice vjernosti i slanje narudžbe dok ste prijavljeni na korisnički račun. Produljeno jamstvo odnosi se samo na robu koja je predmet narudžbe prema prethodnoj rečenici.

6.3. Usluga Produženog jamstva aktivira se automatski i besplatno za člana kluba na razdoblje od godinu dana. U slučaju da je član kluba naručio dodatnu uslugu Produljenog jamstva uz naknadu, odn izvan ove pogodnosti članstva, ovo naručeno produženo jamstvo se produljuje za jednu godinu.

6.4. Produljeno jamstvo koje se pruža članovima kluba podliježe odredbama ovih Općih uvjeta o dodatnoj usluzi Produljenog jamstva.

7. ZAVRŠNE ODREDBE

7.1. Na odnose između operatera i člana kluba koji nisu regulirani ovim uvjetima primjenjuju se opći uvjeti operatera.

7.2. Operater nije odgovoran za

 1. štete nastale zlouporabom kartice vjernosti;
 2. ograničenje korištenja kluba zbog razloga na strani trećih osoba (npr. poslovni partner operatera);
 3. ograničenje korištenja kluba iz razloga koji su nastali neovisno o volji ili radnjama operatera;

7.3. Operater ima pravo obustaviti rad kluba ili korištenje članskih pogodnosti

 1. iz sigurnosnih razloga;
 2. zbog više sile;
 3. na temelju odluke tijela javne vlasti;
 4. omogućiti izvođenje popravaka i radova potrebnih za rad, reviziju ili održavanje tehničke opreme koja omogućuje rad kluba;
 5. iz drugog razloga koji slijedi legitimne interese operatera ili jednog ili više članova kluba.

7.4. Operater obavještava člana kluba o obustavi rada kluba ili korištenja članskih pogodnosti putem obavijesti objavljene na web stranici operatera.