MUZIKER company logo -Terms and Conditions of use


Logotip je registrirana trgovačka marka tvrtke Muziker, a.s.
Moguće ju je koristiti u reklamne i druge svrhe samo sa suglasnošću tvrtke i to u bojama i oblicima koji su definirani u ovom dokumentu.
Logotip MUZIKER ni u kom slučaju ne smije biti modificiran a kopirati se mora uvijek uz priložen original.
Logotip MUZIKER se može koristiti isključivo u kombinaciji s riječju  "MUZIKER"

Download LOGO MUZIKER in shapes (PDF)

Proporcije

povećavanje i smanjivanje logotipa je moguće samo s obzirom na sačuvanje omjera veličine i oblika simbola i teksta.
Logotip MUZIKER mora uvijek biti prikazivan u ispravnim proporcijama, ne smije biti „spljošten“
niti „nategnut“ s ciljem prilagoditi ga određenom formatu  i situaciji u kojoj se koristi.

Boje

Logotip MUZIKER mora biti uvijek prikazivan u svojim izvornim bojama ili u crno bijeloj verziji
Nije moguće koristiti druge boje.
Isto tako, logotip MUZIKER uvijek mora biti prikazivanu cjelini i niti jedan dio se ne smije izostaviti. 
logotip MUZIKER mora biti prikazivan i u crno-bijeloj verziji na bijeloj podlozi.

{HLv7}


Fontovi

Napis MUZIKER mora biti u vezi s logotipom  MUZIKER uvijek prikazivan u svom izvornom fontu.
Ne smiju se koristiti drugi fontovi.

Logotip MUZIKER (formát A)

Horizontalan Logotip s napisom MUZIKER u istom redu s kraticom državne domene.
Koristi se isključivo u horizontalno rjentiranom reklamnom materijalu, gdje se najbolje ističe cijelo ime branda.
Dajte prednost logotipu s domenom, ako je potrebno upozoriti na činjenicu da se radi o internet adresi resp.
web trgovini. (Na mjestima gdje se to ne može predvidjeti)

{tk2g}

{VPey}


{bikes}

{bikesbw}


{boats}

{boatsbw}


{golf}

{golfbw}

{ski}

{skibw}


{tech}

{tech_bw}


Logotip MUZIKER (formát B)

Horizontalan logotip s napisom MUZIKER u jednom redu bez kratice državne domene.
Logotip bez domene koristite u slučaju da je unaprijed jasno da se radi o internet adresi, respektivno web trgovini.
(Napr. u imeniku partnerskih web trgovina)

{DEYD}

{8H97}


Logotip MUZIKER (format C)

Za bolju iskoristivost prostora, uglavnom na malim i uskim površinama je logotip Muziker bio podijeljen u dva reda.
Ovaj dvoredni format koristite onda ako izvoran format nije s obzirom na korištenu reklamnu površinu dovoljno vidljiv ili iz perspektive grafičara nije pogodan.
Prilikom korištenja ovog logotipa se koncentriramo na efektivnije korištenje reklamne površine s kojom radimo.
U ovom formatu logotip  Muziker prikazujemo uvijek s kraticom državne domene.

{145a}

{Xas9}


© 2004-2019 Muziker | Logo Muziker